Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Què si i quèno, Sra.diputada? Created several government agencies to provide jobs forthe unemployed workers inthe U.S. Hasn't done much inrecent years to create jobs for the unemployed. Carried our country throughthe Great Depression and through the second world war. Often blamed for the recessionin 2008, but we have seen signs of a come-back economy in recent years. Pulled us out of the War on Terror. One of the most popularpresidents in American history, elected fourtimes into the Presidency. Sra. diputada, la Declaració delsDrets dels Infiants, de 1959,especifíca: Les ideologies noestan renyides amb la llibertat, Sra. diputada.No vulgui entrar dins l'esfera privada de la familia. "Els dos grans principisque insuflen l'articulatde la Convenció sobreels Drets de l'infant són l'interès superior de l'infant i la no discriminació. En pro de l'interès superior de l'infant, la Convencióassegura el dret delmenor a participari a expressar la sevaopinió, a exercir la llibertat de consciènciai a participar activamenten la comunitat através de la llibertat d'expressió i associació. Aquesta actitud de participació social en elsinfants s'alimenta, en la pràctica, a través de laeducació,dins de la famíliai a l'escola, amb la finalitat de preparar-loscom a ciutadans actiusi responsables."Federico MayorEx-Director General de la UNESCO Tots tenim ideologiesi tots les conream. Elque ens fa diferents alsqui creiem en l'Estat de Dret no és la pluralitat d'ideologies,sinó la capacitatd'expressar-les en llibertat.Els nins i nines no creixen aliens al seu entorn, i una bona prova d'això són tots aquells llibres i documents que podem trobar explicant com professar religions,com integrar l'acceptació del'homosexualitat -"Nicolás tiene dos Papás", és un document publicat per laUnió Europea- o com aproparmarcs polítics i institucionals als infants- recordem, a tall d'exemple, el concurs estatal"¿Qué es un Rey para tí? amb la participació activa del Monarca atorgant premis als millors treballs.
Create Your Free Infographic!