Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Cano, Cruells, Garcia i Pont Capítol 3De l'Estatde Guerra Capítol 1Del Poder Polític Locke -Política Capítol 2De l'Estatde Natura Capítol 8De l'Inici de les Societats Polítiques Lestat de guerra és un estatdenemistat i de destrucció. Conseqüentment, qui declari de paraula o obra, qualsevol intenció -no pas apassionada ni precipitada, sinó equànime i serena- contra la vida dun altre home, es passarà en estat de guerra amb aquell contra el qual hagi declarat tal intenció, i exposarà així la seva vida a ésser-li llevada pel poder de laltre o de qualsevol que li faci costat i defensi la seva querella perquè és raonable i just que jo tingui dret a destruir allò que mamenaça amb destruir-me. La igualtat: és un estat digualtat,on tot el poder i la jurisdicció sónrecíprocs i ningú no té més que altres."La llibertat: és un estat de perfecta llibertat per a ordenar els llurs actes, disposar de llurs propietats i de les persones que creguin convenient, dins dels límits de la llei natural, sense demanar permís ni dependre de lavoluntat de cap altre home."La racionalitat: lestat de naturaté una llei natural que el governa,la qual cosa oblig a tothom. Aquesta llei, que és la raó, ensenya a tot el gènere humà que, essent tots iguals i independents, ningú no ha datemptar contra la vida, la salut, la llibertatni les possessions dun altre." Entenc, doncs, per poder polític el dret a dictar lleis, incloent-hi la pena de mort i, consegüentment, totes les penes inferiors, per la regulació i salvaguarda de la propietat, i a emprar la força de la comunitat en lexecució de tals lleis i en la defensa de lEstat contra agressions forasteres i tot això únicament en pro del bé públic. Linici duna societat política depèn del consentiment dels individus per a unir-se i formar una societat i aquests individus, un cop reunits, poden establir la forma de govern que els sembli més adient." Capítol 19De la Dissolució del Govern Cal distingir entre ladissolució de la societat i dissolució del govern.Quan la societat és dissolta, el govern no pot subsistir.La manera habitual i gairebé l’única- de dissoldre aquesta unió és la invasió i conquesta de lEstat per una força estrangera.
Create Your Free Infographic!