Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙВПЛИВ вплив на свідомість та підсвідомість особис-тості й населення з метою внесення змін уїхню поведінку і світогляд ОСОБИСТІСТ Ь НАСЕЛЕНН Я ІНФОРМАЦІЙН ИЙВПЛИВ Маніпулюва ння ПереконанняНавіювання ІНФОРМАЦІЙН ИЙЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНО - ТЕХНІЧНАІНФРАСТРУКТУР А вплив на інформаційно-технічну інфраструктуруоб’єкта з метою забезпечення реалізації необ-хідних змін у її функціонуванні вплив на свідомістьта підсвідомість вплив на інформаційно-технічну інфраструктуру вплив на фізичний стан ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙЗАХИСТ включає безпеку:- машинно-технічних засобів (авто- матизованих систем та мереж);- програмного забезпечення;- режиму захисту від несанкціоно- ваного витоку інформації. метод и вид психологічного впливу з метоюприхованого впровадження в психікуадресата необхідної мети, бажань, тощо 1. маніпулювання образами;2. конвенціональне маніпулювання;3. операційно-предметне маніпулювання;4. експлуатація особистості та маніпулювання духовністю. технологі ї Паблік рилейшнзПолітична рекламаПропаганда до об’єктів захисту належать мовне середо-вище, соціальні, ідеологічні, політичні орі-єнтири, суспільні й соціальні зв’язки, пси-хофізичні фактори, що виявляються у виг-ляді фізичних, хімічних та інших впливів природного, антропогенного й техногенногопоходження необхідно знати ознаки, які дозволяють виявити маніпулятивністьінформаційного впливу
Create Your Free Infographic!