Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 X Václav IV. Husitství - středověké revoluční hnutí, vzniklé z reformního proudu v katolické církvi Co to bylo? - špatná nálada ve společnosti- první kritika církve ze strany kazatelů za její nenasytnost a odklon od pravých křesťanských hodnot- "rebelové" požadují reformy (změny) uvnitř církve - husitský vojevůdce a velitel táboritů- traduje se, že nebyl nikdy poražen- zemřel r. 1424 během tažení na Moravu 1. pražská defenestrace Kdy a kde to bylo? - na českém území- v 1. polovině 15. století Jak to začalo? Jak to skončilo? - husitská revoluce začala 1. pražskou defenestrací (1419), kdy radikální husité vyházeli pražské radní (konšely) z oken radnice ZAČÁTEK husitské revoluce a husitských válek - porážkou husitských vojsk v bitvě u Lipan (1434) a dohodou vítězů bitvy se Zikmundem Lucemburským- resp. dohodou zástupců katolické církve s českými husity - tzv. Basilejská kompaktáta (1436) Co se změnilo?Jaké byly důsledky? Proč to začalo? Jaké byly příčiny? 1) KRITIKA CÍRKVE: církev měla obrovskou moc, byla bohatá a zneužívala svého postavení (chovala se nenasytně, např. vybírala poplatky od věřících - tzv. desátky) někteří kazatelé požadovali (později i na veřejných kázáních), aby se církev vrátila ke kořenům a vylepšila svou pošramocenou pověst2) TRESTÁNÍ KAZATELŮ: trestání "rebelujících" kazatelů paradoxně posilovalo nově vznikající hnutí a zvyšovalo jeho podporu mezi obyvateli3) NÁLADA VE SPOLEČNOSTI: Kutnohorský dekret (1409) způsobil odliv cizinců z pražské univerzity a oslabil její vliv v rámci střední Evropy; obyvatelstvo zasáhl také hladomor ve 2. polovině 14. století 1378 mistr Jan Hus hlavní postavouna pražské (Karlově) univerzitě konec vlády Karla IV. - syn Karla IV. a bratr Zikmunda Lucemburského- umírá brzy po 1. pražské defenestraci 1405 1409 1410 - zesílení kritiky vůči církvi- trestání rebelů z řad kazatelů postupné posílení obliby nového hnutí první pouliční nepokoje vyhrocení situace 1415 1419 Dekret kutnohorský mistr Jan Hus kvůli svémurevolučnímu učení prohlášenkacířem a upálen v Kostnici na trůn nastupuje jeho syn Václav IV. snížení vlivu pražské univerzity stává se z něj mučedník a jeho učení následují tzv. husité 1420 ZikmundLucemburský - dědic českého trůnu po bratru Václavovi- husité ho neuznali, musel tedy o český trůn bojovat- po dohodě s vítězi r. 1436 se českého trůnu nakonec dočkal- hned následující rok (1437) však zemřel- jeho nástupcem se stal jeho spojenec Albrecht Habsburský Jan Žižkaz Trocnova Jan Želivský mistr Jan Hus - radikální husitský kněz a kazatel- podílel se na pražské defenestraci- velitel pražských husitů (od r. 1421)- r. 1422 zajat umírněnými husity a popraven - katolický kněz a kazatel- ideový vzor husitů- rektor pražské univerzity 1421 1423 Zikmund Lucemburskýčeská katolická šlechtaAlbrecht Habsburskýněmečtí spojenci Zikmunda(umírnění husité) radikální husité(umírnění husité) proti 1426 NEGATIVNÍ- špatný stav ekonomiky- zhoršení vztahů s okolními státy- oddálení příchodu raného novověku a renesanční kultury do českých zemí POZITIVNÍ- částečné uznání husitských požadavků- myšlenkový odkaz (revoluce, vzpoura proti nespravedlivému systému, boj za lidskost) 1424 husité zakládají město Tábor centrum husitů bitva u Sudoměře (husité X katolická šlechta) 1434 Prokop Holý - neúspěšné pokusy Zikmunda a katolické šlechty o zastavení husitského postupu- husité kontrolují většinu českých měst, včetně Prahy- husité jednotní- Jan Žižka se zbavuje ultraradikálních skupin mezi husity vítězství husitů pod vedením Jana Žižky 1. křížová výprava(Zikmund Lucemb. + katolická šlechta X husité) vítězství husitů, převzetí kontroly nad Prahou 2. křížová výprava(Zikmund + Albrecht Habsburský X husité) porážka v bitvě u Žatce, vítězství husitů - první vážné rozpory mezi husity krátkodobá koalice umírněných husitů s katolickou šlechtou proti radikálním husitům Přezdívka:"liška ryšavá" - dohoda a znovu dosažená stabilita mezi husity oslabení vlivu a síly katolické šlechty husitské výpady do okolních zemí (tzv. spanilé jízdy) - definitivní názorový rozkol mezi husity spojení umírněných husitů s katolíky radikální husité postupně ztrácejí vliv a sílu, až jsou nakonec poraženi vítězové přijímají Zikmunda Lucemb. za českého krále, ale dosahují jen části původních husitských požadavků spory mezi Janem Žižkou a táborskými kněžími Bleskový přehled - na začátku 15. století vzrostla kritika poměrů v katolické církvi kazatelé, kteří vyzývali ke změnám, byli trestáni růst obliby nového hnutí - husitství - kterému šlo mimo jiné o rovnost lidí po začátku revoluce a smrti krále Václava IV. měl český trůn převzít jeho bratr Zikmund čeští husité ho ale odmítli uznat jako českého krále Zikmund se svými spojenci a s podporou katolické církve léta podnikal neúspěšná tažení proti husitům a nedařilo se mu tak převzít český trůn - husité se nakonec názorově neshodli, rozpadli se, umírněná část se spojila s katolíky a zbylá radikální skupina byla poražena husité, kteří se přidali na stranu vítězů, prosadili na koncilu v Basileji pouze malou část z původního husitského seznamu požadavků (4 pražské artikuly) Jan Roháč z Dubé Jan Žižka se svým vojskem odchází do vých. Čech dobytí velkých měst (Hr. Králové, Čáslav,...) bitva u Malešova (umírnění husité + katolická šlechta X radikální husité pod vedením Jana Žižky) vítězství radikálních vojsk Jana Žižky Žižka umírá při následném tažení na Moravu boj o moc mezi husity nakonec dohoda a znovuspojení bitva u Ústí n. Labem (husité X německá vojska) drtivé vítězství spojených husitských vojsk v čele táboritských husitů Prokop Holý 1436 3. křížová výprava (husité X Fridrich Braniborský) 1427 1431 útěk Němců ještě před střetem, jasné vítězství husitů 4. křížová výprava (husité X Fridrich Braniborský) cizinci oblehli Domažlice husité je zahnali na útěk Zikmund Lucemburský získávátitul římského krále = radikální husité pod vedením Jana Želivského vyházeli pražské radní (konšely) z oken radnice ohniskem nepokojů se stala Praha Jan Želivský vůdcem pražských husitů - král Václav IV. umírá, nárok na trůn získává jeho bratr, Zikmund Lucemburský začíná husitská revoluce zahájen církevní koncil v Basileji - radikální husitský kněz a vojevůdce- velitel radikálních husitských vojsk- zahynul v roce 1434 během bitvy u Lipan 1433 jednání husitských zástupců v Basileji s katolíky další názorový rozkol mezi husity Prokop Holý s vojskem obléhá katolickou Plzeň definitivní rozpad husitů na 2 skupiny: polní vojska (radikální), velitel Prokop Holý tzv. panská jednota (umírnění husité + katolická šlechta) bitva u Lipan (polní vojska X panská jednota) vítězství panské jednoty dohoda vítězů se Zikmundem Vysvětlivky: KONCIL - církevní sněm - po bitvě u Lipan velitel zbytku radikálních husitů- vedl následný odboj- r. 1437 zajat na hradě Sion a v Praze pověšen 4 PRAŽSKÉ ARTIKULY - program husitů TÁBORITÉ - husité se sídlem v Táboře - jedna z verzí husitského znaku (zlatý kalich v červeném poli) husité = kališníci - město Tábor bylo centrem husitů (tzv. táboritů)- název mu husité dali podle hory Tabor, ležící v dnešním Izraeli- zdejší společnost v době husitů byla velmi solidární, každý musel po příchodu do města odevzdat svůj majetek, který se shromažďoval na náměstí pro potřeby všech 4 pražské artikuly 1. Zajištění svobodného kázání2. Přijímání "podobojí" (přijímání Hostie i mešního vína) i pro běžné lidi3. Zákaz světského panování kněží4. Rovnost všech lidí před spravedlností = požadavky husitů husité zveřejňují své požadavky - 4. pražské artikuly Basilejská kompaktáta dohoda umírněných husitů s katolickou církví přijat pouze jeden z původních požadavků (tzv. přijímání podobojí - viz. 4 pražské artikuly) Zikmund přijat husity za českého krále Zajímavosti: - bitvu u Domažlic (1431) vyhráli podle legendy husité tak, že proti vojsku, které obléhalo Domažlice, vyrazili za zpěvu bojovné písně "Ktož jsú boží bojovníci" nepřátelé ve strachu utekli
Create Your Free Infographic!