Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 کاهش داده و به اين ترتيب هدف ميليون پـشـه خانه توزيع شده است تا خـــــــــانواده ها در برابرمــــــــــلاريا وقايــــــه شوند برنامه انکشافی ملل متحد مبارزه عليه اچ آی وی، توبرکلوز و ملاريا يکجا با گلوبل فند برنامه انکشافی ملل متحد برای ۳۶۰۰۰۰ از کشـور های، که مساعدت هایبرنامه انکشــــــــــــافی ملل متحد را دريافـت ميکـنـند، شـــــــــــامل مرحــــله امـــــحاء ملاريا شده اند تشــــــخيــص پـيـش ازوقــــت و تـداوی، شــدتبيماری را کاهش ميدهدو جــلو مرگ را ميگـيرد مبتلایان ملاريا را حمايت کرده است تن، که همزمان از اچ آی وی و توبرکلوز برنامه انکشافی ملل متحد برای برنامه انکشافی ملل متحد در تداوی ۷۵۰۰ % ۳۰ ۷۰ ۲۷۰٫۰۰۰ واقعه توبرکلوزمقاوم مساعدت واقعـــــــــات ملاريا را ۷۵ در صد شيــــوع توبرکلـــوز را %۵۰ فراهم نموده است برنامه انکشافی ملل متحد در افریقا ۲۳ کشور که دارای ظرفيتها و سيستمهایملی تقويت يافـــته می باشــــــند ۶ کشور ۳۳ داکـــــــــتر، نرس و کارکن صحیجامعه برای مبارزه با اچ آی وی، ملاريا و توبرکلـوز آموزش داده شده اند به هر یک تن از هــــــــــفت تن که مادری که اچ آی وی دارند، مراقبت های طبی فراهم کرده اســــــــــــــــت تا از انتقال اچ آی وی به نوزادان شان جــلوگيـری صـورت بگيرد از ســــــال ۲۰۰۳ بديـــــــنســــو برنامه انکشافی ملل متحد تداوی ميليون ۵ کشور کاهـش داده است توانسته اند با شرکای ملی خود مـنحــيــث اخـذ کنـنـده اولی پول مستقلانه گلوبل فند را مديريت کنند تن در برابر توبـرکلوزمورد آزمایـــــــــش و تداوی قرار گرفته اند هزار ۱.۴ ميليو ن ميليو ن می کند مســـاعدت کرده است انکشـافی هزاره را بدســت اورده تن به تـــداوی اچ آی وی دســترسی دارند ۶۸۰ مـــــقـاومت توبرکلـــوز در برابر دارو تهدد یست در برابرپيـــــشرفت که در سطــح جهان در عرصه تداوی و کــنترول توبرکلــــــوزبه دسـت آمده است رنج می برند و يا زير تـهـديد ابتلا به این بیماری ها قراردارند، زمینه معایــــــنات و مراقبت های طبی مهيا ميکند ادویه اچ آی وی اســــتفاده در مــيان مردم که اچ آی وی دارند خــطر مبـــــــــتلا شدن به توبرکــــلوز ۱۲ الی۲۰ مرتبه بلند است ۲
Create Your Free Infographic!