Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Cùng nhìn li 20 năm lch s ca Internet Explorer 199 4 D án Internet Explorer được bt đầu vào mùa hè năm 1994 ly ý tưởng mã ngun t Spyglass, Inc. Mosaic, mt trình duyt web thương mi có mt t sm vi hình thc gn lin vi trình duyt tiên phong Mosaic ca NCSA. 199 5 Tháng 8 Tháng 11 Internet Explorer 1 ra mt vào tháng 8 năm 1995, là phiên bn chnh sa ca Spyglass Mosaic mà Microsoft đã có giy phép phát trin. Internet Explorer 2 được phát hành dành cho Windows 95, Windows NT 3.5, và NT 4.0 vào tháng 11 năm 1995, h tr SSL, cookie, VRML, RSA. Phiên bn 2.1 dành cho Mac ra mt vào tháng 8 năm 1996, mc dù vào thi đim đó Windows đã lên đến phiên bn 3.0. 199 6 Internet Explorer 3, phát hành vào tháng 8 năm 1996, được phát trin mà không dùng mã ngun Spyglass. Internet Explorer 3 là trình duyt ln đầu tiên h tr CSS nhưng hn chế, h tr ActiveX controls, Java applet, đa phương tin nhúng .... 199 7 Internet Explorer 4, phát hành vào tháng 9 năm 1997 giúp liên kết gia h điu hành và trình duyt tt hơn. 199 9 Internet Explorer 5, phát hành vào ngày 18 tháng 3 năm 1999, h tr văn bn hai hướng, ký t ruby, XML, XSLT và kh năng lưu trang web dưới định dng MHTML. IE5 là phiên bn cui cùng dng 16-bit và là phiên bn cui cùng dành cho Mac và UNIX. 200 1 Internet Explorer 6 phát hành vào ngày 27 tháng 8 năm 2001, vài tháng trước khi Windows XP ra mt. IE6 mang nhiu ci tiến đã giúp Microsoft chiếm đến 95% th phn. 200 6 Internet Explorer 7 phát hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2006, bao gm các ci tiến sa li, ci tiến h tr các tiêu chun web, duyt theo th vi tính năng xem trước và qun lý th. Vi IE7, Internet Explorer đã được tách ra khi Windows Shell, Internet Explorer ActiveX control không còn đặt trên tiến trình ca Windows Explorer mà chy trên mt tính trình Internet Explorer riêng bit. 200 9 Internet Explorer 8 phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2009 tương thích cht hơn vi các tiêu chun web và c nn 64 bit nhưng vn ch đáp ng được nhng nhu cu ca người dùng cách đó. Năm 2008, khi mà Google Chrome cho ra mt phiên bn chính thc đầu tiên và cũng đánh du s ra đời ca trình duyt h tr các API đầu tiên ca HTML 5 thì mãi tn 3 năm sau đó, tc năm 2011. IE 9 mi chào đời và chính thc nói Hello XXML 5. Tuy rng IE 9, IE 10 lên tiếng nói đã support HTML 5 nhưng mà ch dng li mc cưỡi nga xem hoa, chưa được gi là chính thc h tr HTML 5. Internet Explorer 9 được phát hành chính thc vào ngày 14 tháng 3 năm 2011. H điu hành yêu cu ca IE9 là Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Service Pack 2 hay Windows Server 2008 SP2 vi phiên bn update. IE9 không th hot động trên Windows XP được. IE9 cũng được xây dng cho c hai nn tng 32-bit và 64-bit, h tr HTML 5. 201 3 201 1 Tháng 2 IE 10 được phát hành vào tháng 2 năm 2013 cho tc độ cao hơn 20% so vi IE 9 xét trên hiu năng thc tế. IE 10 cũng bt sn tính năng "Don't Track" giúp người dùng không còn b các website cài đặt cookies nhm theo dõi thói quen lướt web. Tháng 11 IE 11 được phát hành vào tháng mùa thu năm 2013 vi nhiu ci tiến đáng k và nhanh hơn so vi IE 10. Tuy nhiên, đã quá mun để so vi các đối th Chrome hay Firefox. Vi th phn quá ít, người dùng ch s dng IE để ti Chrome hay Firefox v để s dng mà thôi. Đó dường như là lý do để Microsoft đi đến ý định khai t IE và khai sinh trình duyt mi mang tên Spartan. 2015 ...
Create Your Free Infographic!