Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Certesa Interessos Veritat Teoria de la CorrespondènciaAristotil n'és el creador.La veritat és l'adequació, ajust o correspondència entre el que es diu sobre alguna cosa i el que realment és aquesta cosa. Presenta certs problemesdifícils de solucionar. Per exemple, com podríem arribar a saber mai què és una cosa, amb independènciadel que diem sobre aquesta cosa? O bé, és possible "sortir" de nosaltres mateixos i del nostre llenguatge, per comprovarla connexió entre el pensament i la realitat, des d'una posició externa a aquesta relació? Teoria de la CoherènciaUn enunciat no pot ser vertader si es contradiu, és a dir,si afirma i alhora nega un fet o idea.Es divideixen els enunciats analitics i els sintètics.Els enunciats analítics son enunciats en què elsubjecte i el predicat són el mateix, com ara:Tot triangle (subjecte) té tres angles (predicat)El tot (subjecte) és major que la part (predicat)En canvi, els enunciats sintètics expressen fets,"demà plourà"en els quals el subjecte no és igual al predicat. En aquest cas, el contrari sempre és possible. Teoria Pragmàtica de la VeritatFundada per William JamesDiu que les idees són eines mentals creades pel cervell amb la finalitat de resoldre problemes, no són altra cosa que creences més o menys funcionals i relatives a leficàcia de lacció de manera que la veritat absoluta no existeix. Teoria ConsensualDestaca la necessitat del diàleg com marcper anar descobrint cooperativament laveritat de les proposicions. El criteri de veritatés el de la intersubjectivitat, tot i que per consensuarla veritat acordada a través del diàleg racionales poden utilitzar també altres criteris.Només pot aplicar-se en àmbits socials ones respectin els principis de la llibertat i la igualtat.Efectivament, si no es parteix de la base que totsels subjectes puguin donar la seva opinió lliurement,i que totes les opinions són vàlides de forma igualitària,no és possible l'aplicació d'aquest criteri. Criteris de VeritatAutoritats creu algú perquè alguna persona tingui prestigi i reconeixament socialTradicció- És allò que porta molt de temps siguen vertader.Correspondència- Quan és pot comprobar que es vertader.Coherència- Que no hi ha contradicció entre diferents enunciats i s'usa la lògica.Unitat- Una afirmació o idea a partir de la qual hem obtingut benefici objectivament quantificable.Evidència- Sabem que es cert però cal comprobar-ho. Hi han dos intuicions la racional que es veu que es vertader i la sensible com per exemple que tenim ulls Segons el filòsof I. Kant, el coneixement té dos interessos bàsics:- Interès teòric: pretén assolir la perfecció lògica del coneixement - Interès pràctic: pretén descobrir què n'hem de fer i què en podem esperar, del coneixementDes del punt de vista del filòsof J. Habermas, caldria distingir tres interessos bàsics:- Interès pràctic: El coneixement orientat a la comunicació i l'entesa entre éssers racionals capaços de comunicar-se de forma intel·ligent- Interès tècnic: El coneixement que vol dominar i explotar la naturalesa- Interès emancipador: El coneixement orientat a la recerca de la llibertat i a la fi de l'opressió entre els éssers humans.Segons Habermas, l'interès emancipador és l'origen del tècnic i el pràctic, els quals, un cop establerts, han de convergir en potenciar el propi interès emancipador. Dubte: Es quan una persona no sent que no estar segur de qualsevol cosa,i que per tant, li manca coneixement.Opinió: Es quan una persona sap que el que pensa es cert i te rao,pero pregunta al seu company per assegurar que el que pensa es correcte.Creença: Es quan una persona esta convençut de que X es veritat, encara que no tingui proves o arguments per defensar la seva opinió.Per tant la justificació es únicament subjectiva.Evidència: Es quan una persona te un coneixement i sap que aquest coneixement no es pot posar en dubte. Te un caràcter objectiu, això vol dir que (X)no per tots es evident ja que cada persona pot pensar de diferent manera que la que te al seu costat.Certesa / Saber: Opinió fonamentada subjectiva i objectivament, i en aquest sentit demostrable semprei quan tinguis una seria de arguments lògics i rigorosos. La ciència en un futur pròxim aspira a ser un coneixement cert.
Create Your Free Infographic!