Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Facebook - 11 năm 1 chng đường Bn có còn nh rng cái tên khi đầu caFacebook là Thefacebook không? Nó đượckhi đầu t mt d án ca Mark ti Đại hcHarvard và nhanh chóng lan rng ra sau đó. Và đây là giao din ca mt Group trên Thefacebook vào năm 2005. Để bn d hình dung, đây là giao din caGroup trên Facebook hin nay. Vào năm 2005, Facebook ch là mt tp hp cáctrang cá nhân độc lp trước khi xut hin tính năngNews feed. Facebook chính thc xut hin tính năng News Feedđể cp nht các hành động ca bn bè trong danh sácht năm 2006. Đây là ... profile ca Mark Zuckerberg trên facebookvào năm 2006. Cùng năm đó, Facebook cũng gii thiu MiniNews Feed. Ngay lp tc nó nhn được s phn đối gay gt đến t người dùng vì cho rng đây làmt s xâm phm riêng tư ca h. Mt s kháchhàng còn gi đội ngũ qun lý Facebook là "lũ ma qu". Vào năm 2009, giao din chính ca Facebook được sa li đôi chút. đồng thi cũng vào năm này, Facebook công b thut toán ca h trongvic la chn các thông tin xut hin trên NewsFeed. Vào năm 2010, Facebook thiết kế li giaodin ca trang web. Thay đổi ni bt nhtlúc này chính là biu tượng Notifications vàv trí ca nó. Vào năm 2010, Facebook tiếp tc đem li mt sthay đổi trong tính năng và thiết kế. Gi đây thìnhng nh và thông tin mà bn được tag vàos xut hin trên trang cá nhân. Tính năng News Ticker chính thc được gii thiu vàonăm 2011. Gi đây bn có th va xem các hot độngca bn bè mình, người đang online va thc hin các hot động khác vi Facebook mt cách d dàng. Cùng năm đó, Facebook Timeline được gii thiu đến người dùng. Ngay lp tc người dùng phnng khá gay gt vi giao din mi này và cho rngnó không thân thin mt chút nào. Thế nhưng Facebook mi là bên quyết định, và khái nim Timeline đã theo chúng ta đến tn ngày hôm nay. Nhng dòng qung cáo bt đầu xut hin trênFacebook t tháng Giêng năm 2012. K t đó, Qung cáo chính là ngun thu ch yếu ca Facebookcho đến ngày nay. Và đây là "hình dáng" ca Facebook Timelinengày nay. Đây là giao din ca Facebook Mobile khi nóxut hin ln đầu tiên. Và giao din ca Facebook Mobile hoàn thin màchúng ta vn đang s dng hin nay. Cui cùng, hãy nhìn văn phòng đầu tiên ca Facebook,nơi Mark và nhng người bn to ra mng xã hi lnnht hành tinh ngày nay.
Create Your Free Infographic!