Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Bijvoorbeeld doorconcrete materialen te gebruiken Het is belangrijk omlos te werken van demethodes en je eigen draai aan lessen te geven Het is belangrijk de zelfstandigheid van kinderen zoveel mogelijkte bevorderen Het is belangrijk omeen veilige en vertrouwde leeromgeving creëren door: Het is belangrijk omde aandacht van de kinderen bij de les tehouden op een positievemanier Het is belangrijk ompositieve feedback te geven op ongewenstgedrag Pedagogische competentie Organisatorischecompetentie Vakdidactischecompetentie Een leraar die pedagogisch competent is, zorgt voor een veilige leeromgeving zodat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel en moreel gebied. Een leraar die vakdidactisch competent is, zorgt voor een leeromgeving die leerlingen helpt zich eigen te maken met hun eigen cultuur door lesstof aan te bieden die daaraan bijdraagt. Elke dag voor te lezen. Elke week staat er een letter centraal. Alle kinderen nemen een voorwerp van thuis mee die begint met deze letter. Het is belangrijk om een planning te makenzodat je weet wat je moetdoen, en zodat je niets uitde leerlijn overslaat Door kinderen een puzzel te laten maken, hebben ze de kanste laten zien dat ze goed kunnen werken Interpersoonlijkecompetentie Een leraar die interpersoonlijk competent is, heeft zicht op kinderen en zorgt voor goede communicatie en samenwerking. Het is belangrijk om een lastige relatie met leerlingente verbeteren Ook af en toe een duim opsteken als het kind iets goed gedaan heeft Het is belangrijk om de communicatie tussen leerlingen bevorderen Door het kindeerst aan te spreken opzijn gedrag Door bijvoorbeeld:Een momentje te nemenom het over iets leuks te hebben. Zelf het klaslokaal opruimen Kinderen er op aansturen om zelf problemen op te lossen Door de kinderenbijvoorbeeld te leren om elkaar te zeggenwat ze wel en niet willen. Een zonnetje op het bord tekenen als er goed gewerkt is die dag Met elkaar omgaan volgens de tien regelsvan het pestprotocol van de school De regels vaak herhalen Veel contact met leerlingen Eigen thema's maken van bijvoorbeeld seizoenen en feestdagen Het is belangrijk omde taalontwikkelingop veel verschillendemanieren te stimuleren Bijvoorbeeld doorje te verkleden als piraat Naam noemen Door bijvoorbeeld een planning per weekte maken eneen planning per dag Kinderen observeren tijdens een instructieles in een kleine groep Themawoorden uitleggen Afwisselend stemgeluid Het leerlingvolgsysteem Het is belangrijk omde ontwikkeling van kinderen bij te houdenin een kleine groep Oogcontactmaken De visie van mijn stagementor op de competenties van een leerkracht in het basisonderwijs De visie van mijn stagementor op de competenties van een leerkracht in het basisonderwijs Het is belangrijk dat klassenregels nageleefd worden om een veilige omgeving te creeëren Samenwerken met collega's Het is belangrijk omveel en goed contact metcollega's te onderhouden om de leeropbrengst te vergroten Reflectie enontwikkeling Samenwerken met de omgeving Het is belangrijk omgoed contact met de naschoolse opvangen de peuterspeelzaalte onderhouden zodat jeweet wat er speelt Het js belangrijk omjezelf te blijven ontwikkelen doorbijscholing en nieuwe methodes en werkwijzen uit te proberen Een leraar die organisatorisch competent is, zorgt ervoor dat hij op een effectieve manier lesgeeft. Dat doet hij door overzichtelijk en ordelijk te werken in zijn klas en lessen. Kinderen te leren om elkaar te zeggenwat ze wel en niet willen. Door overlegmet collega's uitdezelfde bouw . En elke dag beginnen met een briefing Het is belangrijk om de lessen aantrekkelijk te maken door materialen te gebruiken die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen
Create Your Free Infographic!