Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Pertsona onuradunei heldu bizitzarako trantsizioa erraztea, akonpainamendu eta heziketa eta lanbide orientazioren bidez. LanbideEmpleo Helburuak Objetivos Pertsona onuradunei ostatu eta etxebizitza funtsezko baliabideak eskaintzea. Proporcionar a las personas destinatarias los recursos básicos dealojamiento y vivienda. 1 2 3 4 Facilitar la transición a la vida adulta de las personas destinatarias mediante acompañamiento y orientación educativa y laboral. Onuradunen Requisitos de Ofrecer un marco socio-educativo y socio-laboral estable que permita a la persona definir y planificar su proyecto vital. Pertsonari bizi proiektua planifikatzeko eta definitzeko aukera emango dion esparru soziohezitzaile eta soziolaborala eskaintzea. Onuradunaren gizarteratzean, formazioan eta egonkortzean esku hartzen duten baliabide guztiekin sarean lan egitea. Trabajar en red con todos aquellos recursos que intervienen en la estabilización, formación e inserción laboral del destinatario. 18 eta 23 urte bitarteko adina izatea.Que tengan entre 18 y 23 años. Arazo mental larririk ez izatea. Que no presenten problemas graves de salud mental. Substantzia toxikoen ohiko kontsumorik ez aurkeztea.Que no presenten consumo habitual de sustancias tóxicas. Heziketa edo lan egoera aktiboan egotea.Que estén en situación formativa o laboral activa. Programaren aprobetxamendu kontratua sinatzea eta errespetatzea.Que firmen el contrato de aprovechamiento del programa y que lo respeten. baldintzak Harrera zentroaren balorazio positivoa izatea.Que cuenten con una valoración positiva del centro de acogida. los destinatarios
Create Your Free Infographic!