Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 IZVJEŠTAJ O NAPRETKU 2012-2013 Dekada inkluzije Roma Strateški dokumenti 1. Nacionalna Strategija za integraciju Roma2. Akcioni plan Dekade -Nema zvaničnih podataka o nezaposlenosti Roma-Romi nemaju adekvatne kvalifikacije-Programi zapošljavanja zaposlili 212 Roma-Romi se mogu prijaviti na konkurse u javnom sektoru-Veliki broj Roma nije završio osnovnu školu 3. Obrazovanje -Segregacija romske djece u školama-Nedostatak novca za podršku obrazovanju-Ne postoje egzaktni podaci o broju slučajeva segregacije-Stopa pohađanja škole kod romske djece je 69.3%-Nastavnici su ključni u procesu promjena Romi Romi su najbrojnija nacionalna manjina u BIH. Ne postoje tačni podaci o njihovoj brojnosti, ali se procjene kreću između 50,000 do 80,000 Roma. 4. Zapošljavanje Monitoring 1. Strukturalne potrebe -Nema strategije za borbu protiv anti-romske diskriminacije-Političari ne ispunjavaju obećano-Prava romske djece nisu osigurana-Diskriminacija žena Romkinja Organizacije civilnog društva su izdale dokument kojim opisuju status provedbe strateških dokumenata od strane BiH 2. Anti-diskriminacija -Ne postoje mehanizmi procjene implementacije državnih politika-Projekti Europe 2020 se nisu odnosili na romska pitanja-Entitetski i kantonalni nivou ne izdvajaju novac za Rome-Problem pravi ne-sprovedba odluke Sejdić-Finci Romi rade na poslovima poput: Prikupljanje sekundarnih sirovina Zanat Prodaja na pijacama Rad u poljoprivredi 5. Zdravstvena zaštita -60% Roma nema zdravstveno osiguranje-30% korisnika socijalne zaštite u BiH su Romi-Velika prepreka je nedostatak ličnih dokumenata-Problemi u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu -Odgovornost za stanovanje pripada opštinama-18000 Roma živi u marginalizirainm zajednicama-EU je sa 3 miliona eura pomogla programe socijalnog stanovanja-4406 romskih domaćinstava ima potrebu za stambenim zbrinjavanjem-Nacionalna strategija ne uključuje mjere za osiguranje socijalnog stanovanja Dekada inkluzije Roma 6. Smještaj/stanovanje KRATKOROČNE PREPORUKE IZVJEŠTAJA Izvršiti reviziju državnog akcionog plana za Rome Obrazovati romsku populaciju o tome kako da prepozna diskriminaciju Riješiti problem socijalno ugroženih Roma i dati poticaje za legalizaciju postojećih stambenih jedinica i riješiti imovinsko-pravne odnose Pažnju usmjeriti na prekvalifikaciju romskog radno sposobnog stanovništva Uspostaviti sistem jedinstvenog registra za prijavljivanje slučaja segregacije DUGOROČNE PREPORUKE IZVJEŠTAJA Korisnicima start-up grantova omogućiti podršku stručnjaka Lobiranje za bolji položaj Roma treba nastaviti Razmjenjivati stečenoiskustvo organizacija civilnog društva. Nastaviti primjenudokazanog pristupa"Romi za Rome". Osnažiti ulogužena Romkinja usvim aktivnostima. Usmjeriti inicijativeprema obrazovanjumladih Roma. Ajdin Perčo Twitter: @AjdPe Izvor: Monitoring koji su uradile organizacije civilnog društva o sprovedbi nacionalne Strategije za integraciju Roma i Akcionog plana Dekade u BOSNI I HERCEGOVINI za 2012. i 2013. godinu Credits:Government by Ricardo Augusto Cherem from The Noun Project; Circle by Arthur Shlain from The Noun Project; Worker by Wilson Joseph from The Noun Project; Hospital designed by MaJo Ox from the Noun Project; Apartment designed by Mikael Westman from the Noun Project
Create Your Free Infographic!