Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 a. SBE (visitatie) b. Aanvullende beoordeling Engineering (afstudeerscripties int. studenten) c. Bijzonder kenmerk Internationalisering (IBMS, VMT, IBL) d. BK-MER (start voorbereiding) e. IMM (start voorbereiding) f. Logistiek (start voorbereiding) g. Marof (start voorbereiding) h. Chemie (start voorbereiding) i. Scaldis ARC j. Delta ARC g. Voorbereiden Instellingstoets 2018-19 h. Voorbereiden VKO 2018-19 dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit De hogeschoolbrede dienst Onderwijs, Onderzoek enKwaliteit ondersteunt het College van Bestuur, de academies, de opleidingen en de onderzoeksgroepen van de HZ bij het inrichten, monitoren, verbeteren, innoveren, en borgen van (de kwaliteit van) onderwijs en onderzoek aan de Persoonlijke Hogeschool. Het CvB en de academies (als eindverantwoordelijken voor het onderwijs en onderzoek) schakelen de dienst in in zowel ondersteunende (adviseurs-) als leidende (regisseurs-) rollen. De taken van dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit hebben betrekkingop (strategische) beleidsontwikkeling, beleids- en procesadvisering, professionalisering, en monitoring en verantwoording. Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling wordt vanuit de dialoog met interne en externe stakeholders vormgegeven. Hoe? Door evaluatie (check en act) structureel toe te passen bij beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering, professionalisering en kwaliteitszorg. 1. Onderwijskompas en inrichting curricula2. Kwaliteitszorgstelsel onderwijs3. Toetsbeleid a. Toetsbeleid b. Checklist gerealiseerd eindniveau c. Vreemde ogen dwingen d. BKE/SKE4. Praktijkgericht onderzoek a. HZ Kader praktijkgericht onderzoek b. HZ Kwaliteitszorgstelsel voor onderzoek5. Synopsis + HZ Label 0-46. Studiekeuzecheck en warme overdracht7. Studieloopbaancoaching8. HZ-brede leerlijnen a. Studieloopbaancoaching en leren leren b. Onderzoek c. Engels d. Ondernemendheid e. HZ Personality (incl VCC handleiding)9. Studeren met functiebeperking10. Exit beleid11. Minorenbeleid12. Vrijstellingenbeleid13. Honoursprogramma14. Leven-lang-leren a. Beleid b. Instrumentarium15. OER, UR en andere regelgeving16. HZ-Brede gidsen en handleidingen a. Afstudeergids b. Stagegids17. Beleid ICT in Onderwijs a. Visie op Techn. Enhanced Learning b. Beleid en pilots MOOCs Beleidsontwikkeling 1. Subsidies a. Advies op strategisch niveau b. Advies op project niveau c. Ondersteuning bij verwerving en uitvoering2. Pedagogisch-didactische aantekening3. Onderzoekscursussen voor docenten4. Platform Leren van Toetsen 5. Studiesucces en rendement6. Workshops op verzoek 1. Academic Board2. Digitalisering Synopsis3. Digitale Campus4. pilots Flipping the Classroom 1. Master Delta Development2. Domeinbrede deeltijdopleidingen 3. AD opleidingen doelgroepen Opleidingsportfolio Coordinatie Studentzaken Advies en professionalisering Kwaliteitszorg 1. Studentenpsycholoog2. Culturele diversiteit3. Afnemen assessment EVC en instroom4. College voor Beroep voor Examens5. Hoorcommissie NBSA Vanuit de dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitwordt functioneel overleg gevoerd met diverse groepen. De medewerkers participeren in een groot aantal HZ-brede werkgroepen. Vanuit de dienst worden collega's via diverse kanalen over relevante externe en interne ontwikkelingen geïnformeerd. Ook de (coördinatie van) rapportage over behaalde resultaten maakt deel uit van de werkzaamheden. Waar mogelijk wordt externe profilering bevorderd. a. toetsvormen b. feedback c. digitale analyse meerkeuzetoetsen d. ict-technologie in onderwijs e. onderzoekstechnieken f. data-analyse g. interviewtechnieken De ambitie voor 2015 is om de dienstverlening naar de organisatie, medewerkers en studenten zo in te zetten dat HZ een van de beste hogescholen kan blijven en waar mogelijk nog beter kan worden. De ambitie voor 2015 is om de dienstverlening naar de organisatie, medewerkers en studenten zo in te zetten dat HZ een van de beste hogescholen kan blijven en waar mogelijk nog beter kan worden. medewerkers- opleidingen- onderzoeksgroepen- individuenstudenten - initiele- werkenden - onderwijs- onderzoek- ict in het onderwijs- opleidingsportfolio- (culturele) diversiteit focusgebieden } 1. Begeleiden Accreditaties2. HZ-brede evaluaties a. cursussen b. alumni c. stakeholders d. stageverlenende bedrijven e. evaluatie EVC3. Opleidings/academie specifieke evaluaties4. Ondersteuning bij opvolging van evaluaties (bv CHOI/NSE etc)5. Procesmonitoring jaarverslaglegging lectoraten6. Kwaliteitszorg Expertisecentrum Leven Lang Leren7. Inspectieonderzoeken8. Interne audits 9. Evaluatie effecten van beleid }
Create Your Free Infographic!