Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 a. SBE (visitatie) b. Aanvullende beoordeling Engineering (afstudeerscripties int. studenten) c. Bijzonder kenmerk Internationalisering (IBMS, VMT, IBL) d. BK-MER (start voorbereiding) e. IMM (start voorbereiding) f. Logistiek (start voorbereiding) g. Marof (start voorbereiding) h. Chemie (start voorbereiding) i. Scaldis ARC j. Delta ARC g. Voorbereiden Instellingstoets 2018-19 h. Voorbereiden VKO 2018-19 1. Begeleiden Accreditaties2. HZ-brede evaluaties a. cursussen b. alumni c. stakeholders d. stageverlenende bedrijven e. evaluatie EVC3. Opleidings/academie specifieke evaluaties4. Ondersteuning bij opvolging van evaluaties (bv CHOI/NSE etc)5. Procesmonitoring jaarverslaglegging lectoraten6. Kwaliteitszorg Expertisecentrum Leven Lang Leren7. Inspectieonderzoeken8. Interne audits 9. Evaluatie effecten van beleid dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit Initieel onderwijs Volwassenonderwijs De hogeschoolbrede dienst Onderwijs, Onderzoek enKwaliteit ondersteunt het College van Bestuur, de academies, de opleidingen en de onderzoeksgroepen van de HZ bij het inrichten, monitoren, verbeteren, innoveren, en borgen van (de kwaliteit van) onderwijs en onderzoek aan de Persoonlijke Hogeschool. Praktijkgericht onderzoek ICT in het onderwijs (Culturele) diversiteit Voor 2015 willen we de interne kwaliteitszorg inzetten om een van de beste hogescholen te blijven en waar mogelijk nog beter te worden. Voor 2015 willen we de interne kwaliteitszorg inzetten om een van de beste hogescholen te blijven en waar mogelijk nog beter te worden. Het CvB en de academies (als eindverantwoordelijken voor het onderwijs en onderzoek) schakelen de dienst in in zowel ondersteunende (adviseurs-) als leidende (regisseurs-) rollen. De taken van dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit hebben betrekkingop (strategische) beleidsontwikkeling, beleids- en procesadvisering, training, en monitoring en verantwoording. Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling wordt vanuit de dialoog met interne en externe stakeholders vormgegeven. We doen dat door evaluatie (check en act) structureel toe te passen bij beleidsontwikkeling, advisering, training en kwaliteitszorg. 1. Onderwijskompas en inrichting curricula2. Kwaliteitszorgstelsel onderwijs3. Toetsbeleid a. Toetsbeleid b. Checklist gerealiseerd eindniveau c. Vreemde ogen dwingen d. BKE/SKE4. Praktijkgericht onderzoek a. HZ Kader praktijkgericht onderzoek b. HZ Kwaliteitszorgstelsel voor onderzoek5. Synopsis + HZ Label 0-46. Studiekeuzecheck en warme overdracht7. Studieloopbaancoaching8. HZ-brede leerlijnen a. Studieloopbaancoaching en leren leren b. Onderzoek c. Engels d. Ondernemendheid e. HZ Personality (incl VCC handleiding)9. Studeren met functiebeperking10. Exit beleid11. Minorenbeleid12. Vrijstellingenbeleid13. Honoursprogramma14. Leven-lang-leren a. Beleid b. Instrumentarium15. OER, UR en andere regelgeving16. HZ-Brede gidsen en handleidingen a. Afstudeergids b. Stagegids17. Beleid ICT in Onderwijs a. Visie op Techn. Enhanced Learning b. Beleid en pilots MOOCs Beleidsontwikkeling 1. Subsidies a. Advies op strategisch niveau b. Advies op project niveau c. Ondersteuning bij verwerving en uitvoering2. Pedagogisch-didactische aantekening3. Onderzoekscursussen voor docenten4. Studiesucces en rendement5. Platform Leren van Toetsen 6. Workshops op verzoek 1. Academic Board2. Digitalisering Synopsis3. Digitale Campus4. pilots Flipping the Classroom 1. Master Delta Development2. Domeinbrede deeltijdopleidingen 3. AD opleidingen focuspunten Opleidingsportfolio Coordinatie Studentzaken Advies en professionalisering Kwaliteitszorg 1. Studentenpsycholoog2. Culturele diversiteit3. Afnemen assessment EVC en instroom4. Commissie voor Beroep voor Examens5. Hoorcommissie NBSA a. toetsvormen b. feedback c. digitale analyse meerkeuzetoetsen d. ict-technologie in onderwijs e. onderzoekstechnieken f. data-analyse g. interviewtechnieken In onze werkzaamheden hebben we functioneel overleg met diverse groepen, en participeren we in een groot aantal HZ-brede werkgroepen. We informeren collega's over extern en interne ontwikkelingen en rapporteren over behaalde resultaten. Waar mogelijk profileren we ons extern.
Create Your Free Infographic!