Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 1869 1953 1962 Opbouw Geschiedenis in het kort: DNA De vier verschillende basendie voorkomen in een DNA-streng Genetische codering Ontdekking DNA Suiker(deoxyribose) Nucleotide Fosfaat Basenpaar(thymine - adenine) ATCG denine hymine ytosine uanine Adenine koppelt zich altijd aanthymine, en cytosine altijd aanguanine. Ze passen als het wareals een puzzel in elkaar. Dubbele helix Friedrich MiescherZwitserse chemicus ontdekt dat levende cellen eencomplexe, fosforrijke verbindingbevatten. Deze verbinding krijgtlater de naam: "DNA" Wat dezestof doet is nog niet bekend. tonen aan dat DNA in staat is enormehoeveelheden erfelijke informatie op teslaan, en de vorm heeft van eenwenteltrap, ofwel een dubbele helix James Watson enFrancis Crick Nobelprijs Watson en Crick ontvangenin 1962 de Nobelprijs voorhun ontdekking. Toch hebbenze nog geen idee van de gevolgen van hun theorieën. DNA Desoxyribo Nucleic Acid(desoxyribo-nucleïnezuur) Een drietal basen achter elkaarheet een triplet. Een triplet vormteen codering voor de productievan een bepaald aminozuur, zoalsATT of CGA. Deze aminozurenzijn de bouwstenen van eiwitten,waarvan miljoenen combinatiesmogelijk zijn. Een reeks tripletten,inclusief een start- en stoptriplet, die codeert voor een bepaald eiwitnoem je een gen. Het aantal chromosomen in iedere cel van je lichaam 46 2m De lengte van het DNAuit één cel Een gespecialiseerde cel is instaat om één of meerdere eiwitten te produceren. Ditgebeurt met behulp van mRNA,een soort kopie van de informatieop een stukje DNA in de celkern. Het mRNA is klein genoeg omde celkern te verlaten, en kanzo de informatie voor een eiwit-productie naar het ribosoom brengen. DNA of mRNA? Weetje:mRNA, een kopie van DNA, bevat geen thymine, maar uracil (U). U Bron: http://erfelijkheid.nl/content/dna Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/dossier-dna
Create Your Free Infographic!