Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 КАК Д УСПЕХ УЧЕЊУ? техник рационално учењ - КАКО ДО УСПЕХА У УЧЕЊУ?- технике рационалног учења - Интелигенција? 2. Учење новог градива:- глобално,- парцијално,- комбиновано,- класификовано,- поређење, повезивање- синтеза 6. Психичко стање:- интелект, темпе-рамент, усмено илиписмено изражавање,став, пажња на часу... Поново читај,преслишавај се! Пиши садржаји резимирај! 5. Самокри-тички став према учењу Читај у себи, или наглас, да разумеш, подвуци истакнуто,хватај белешке на часу, изабрано! Познавање претходногградива, свест о зна-чају понавља-ња, празнина-ма у свомзнању Користи:- изворе, - приручнике,- каталоге, - библиографије,- анотације Sit ИНФОР-МАТИВНАГРАФИКАВИЗУЕЛНОПРИКАЗУЈЕИНФОРМА-ЦИЈУ,ПОДАТКЕ,ЗНАЊЕ Радно место,прибор,реметилачки фактори ?!? положа јтела? планучења? време?комад?расподела? сам, или у друштву ? Више, или мање учити? Одустати због тежине, или не? 3. Библио-текарске технике 4. Читање и бележење ВАЖНО ЈЕ ДА ИМАШПЛАН УЧЕЊА: ШТА КАКО КАДА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕЊЕ циљ учења,шта нуди уџбеник,познавањe старогградива према захтевиманаставник а,саветима за учење... ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИу уџбенику доприносеквалитету учења - они су:д е к о р а т и в н и,и л у с т р а т и в н и,и н ф о р м а т и в н и замењуј у текст! double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to change this header text! double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. ГРА-ФИ-КА double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to change this header text! Свак ликовно-графичк елемен ј график, он јенелинеа н. Сваки ликовно-графички елемент је графика,и она јенелинеар на. слик,црте,скиц,стри,табел,дијагр м мап... слика,цртеж,скица,стрип,табела,дијагра м мапе... double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. Више од 60% људи учи В И З У Е Л Н О ! ! ! double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to change this header text! double click to change this title text! double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. Графикони су практичан и еко-номичан начин за преношење велике количине информација и у исто време су погодни за при-каз сажетака лекција, рекапиту-лацију наставних јединица. A-ha!I got it!
Create Your Free Infographic!