Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 NGÂN HÀNG ODEABANK - LEBANON LP ĐẶT H THNG DIGITAL SIGNAGE Ngân hàng Audi hot động 11 quc gia khác nhau, vi tr s chính đặt ti Lebanon. Odeabank, các chi nhánh ca Ngân hàng Audi Th Nhĩ K, bt đầu hot động vào tháng Mười năm 2012. Là mt ngân hàng tr và năng động, Odeabank nhm mc đíchm rng nhanh chóng Th Nhĩ K và tăng s lượng chi nhánh, cũng như để cung cp cho khách hàng nhng công ngh mi nht. Khách hàng có th t mình làm quen vi các sn phm và dch v ca các ngân hàng ti tt c các chi nhánh có đặt Kiosk cm ng.Kiosk cm ng và h thng Digital Signageto cho khách hàng mt s thun tin và thoi mái khi tìm hiu v dch v ca ngân hàng. Kisok cm ng, Màn hình qung cáo s dng phn cng và phn mm ca gii pháp Digital Signage.Tt c các chi nhánh ca ngân hàng được trang b các màn hình qung cáo k thut s và màn hình cm ng. Các màn hìnhqung cáo gii thiu đến khách hàng thông tin v các sn phm và dch vca ngân hàng . Ngoài ra các màn hình cm ng giúp khách hàng có th ch động tìm hiu và đăng ký các dch v tin ích đơn gin ca ngân hàng. Chí nhánh ngân hàng sng động Các tính năng đặc bit ca ngân hàng trên màn hình cm ng cho phép khách hàng có được thông tin v tín dng và các d liu khác ngay khich đợi đến lượt giúp h tính toán được chi phí ca khách hàng nhanh hơn Ngân hàng k thut s Vi s tích hp ca h thng xếp hàng k thut s, khách hàng có ththeo dõi lượt xếp hàng trên màn hình qung cáo. H cũng có th xem các tin tc trc tiếp nh tích hp các kênh truyn hình, tin tc RSS,thi tiết và các dch v ca ngân hàng cũng như các qung cáo và thông báo .Tt c các ni dung được qun lý d dàng t mt trm duy nht.Không ch hin th trên màn hình qung cáo, H thng đó được tíchhp để hin th trên các màn hình cm ng Ngân hàng k thut s Màn hình cm ng, đi kèm các phn mm gii thiu và công ngh cm ng đa đim giúp cho khách hàng thoi mái hơn khi ch đợi đến lượt ca h Để tìm hiu thêm v các gii pháp Digital Signage xin liên h vi chúng tôi :Công ty TNHH Truyn Thông Tùng Vit14 Đồng Khi, Phường 4, Qun Tân Bình, H Chí Minh08 3948 5999 - tungviet@tvc.vn
Create Your Free Infographic!