Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 EQUIP BIBLIOTECAFERRAN SOLDEVILA NOVES PERSONESCONTRACTADES EQUIP DE GOVERN -Rebre un cop de mà per part de lequip de Governa una de les biblioteques més eficientsi eficaces de les 221 de la Xarxade Biblioteques Municipals.-Descarregar el personal titular degestions rutinàries amb proveïdors i usuaris,i gestions internes amb lAjuntament i altres biblioteques de la Xarxa.-Conciliar la vida personal, laboral i familiar(torns, jornada laboral de matí/tarda, dissabtes,vacances i altres drets laborals, sense anar en detrimentdel servei ni de la resta de lequip). -Facilitar el desenvolupament professional(possibilitat dassistir a cursos,grups de treball de la Diputació, etc.), senseanar en detriment del servei ni de la resta de l'equip.-Alliberar el personal expert de les tasquesmecàniques derivades de latenció al públic(ja que no sha tirat endavant la propostadinstallació de tecnologia RFID).Això permetrà: -Posar al dia tasques inherents al servei de biblioteca pública endarrerides o aturades. -Realitzar projectes que actualment no podem fer. -Dur a terme les tasques que ens corresponen segons la categoria laboral. -Reunions de lequip expert sense interrupcions. -Prescripció literària, musical i audiovisual. -Etc.-Redistribució de les tasques i especialitzacióde tot lequip (incloent-hi els plans docupació),potenciant en la mesura del possible les habilitats,inquietuds i capacitats de cadascú.-Atendre els canvis en lhàbit de consum de contingutsdels usuaris amb atenció especial a les novesnecessitats dels palauencs derivades de la crisi.ETC. -Reinserir-se al mercat laborali gaudir destabilitat econòmica,personal i familiar, durant un cert temps.-Aprendre un nou oficiamb sortida laboral.-Despertar noves vocacionsen persones que no shavien plantejataquest àmbit professional(sempre i quan en el procés selectiues puguin escollir els candidatsamb les habilitats personalsrealment necessàriesper a aquest lloc de treball).-Millorar lautoestima i sentir-se realitzatdesprés duna situació daturde llarga durada. -Sentir-se valorat des del primer diaper part de tot lequip actual de la Biblioteca i,un cop format, també per part dels usuaris. -La biblioteca pública és un dels equipamentsmés ben valorats del municipi.-Les biblioteques públiques sóna nivell internacional un indicadorde la cultura democràtica dun país.-“Potenciarem la Biblioteca Municipalcom un dels principals actius culturalsdel municipi (extret del programaelectoral de CIU Palautordera 2011).-Capacitat des de la Bibliotecadabsorbir la gestió de les tasquesi la coordinació i supervisióde 4 persones més.-Visibilització immediata per partdels palauencs de la utilitatde la contractació de més personala la Biblioteca per part del Govern municipal. -Percepció per part dels palauencsque el Govern actual treballa per millorarleconomia del poble i la situacióde diverses famílies amb manca de recursos,potenciant alhora la Biblioteca municipal.-Els palauencs que venen a la Bibliotecasón persones amb esperit crítici inquietuds (agents actius del poble).-Percepció per part dels aturatsque el Govern obre el ventall de perfilsque poden beneficiar-se de plans docupació,ja que a la Biblioteca hi tenen cabudacandidats no contemplatsen altres àrees (altre nivell destudis,tram dedat, coneixements,experiència professional...). LES BIBLIOTEQUES NO SÓN UNA DESPESA, SÓN UNA INVERSIÓ! La BFS es trobava lany 2013dins el rànquing de bibliotequessimilars: en les últimes posicionsen despesa per ús (indicadorsdeficiència) i en les primeresen usos del servei(indicadors deficàcia). LAjuntament va destinar el 2014prop dun 1,3% del seu pressuposta la Biblioteca, on van entrar-hi56.760 visitants. Tenim mésde 9.000 horesde treball internendarrerit. Palau és,després de la ciutatde Barcelona,el municipide la provínciaamb més càrregade treball diàriaper treballadoral taulell de préstec(BFS: 67,5;mitjana XBM: 33,7). Per cada 1 invertitper les administracionspúbliques lany 2013,retorn de la inversió =BFS: 2,47;mitjana XBM: 2,25.
Create Your Free Infographic!