Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 4. ตรวจสอบความคุ้มครอง กับบริษัทประกัน ขั้นตอนการตรวจสอ การเลือกซื้อประกันรถยนต์ ขั้นตอนการตรวจสอบ การเลือกซื้อประกันรถยนต์ 1. ตรวจสอบใบอนุญาต ของบริษัทโบรคเกอร์ 2. ตรวจสอบใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า 5. ร้องเรียนกับ คปภ. ถ้าพนักงานเสนอ ว่าจะไปรับเงินสด ไม่ว่าจะทั้ง Call Center หรือ Messenger ก็ห้ามจ่ายเงินสดให้ หรือ โอนลอยเข้าบัญชีบุคคล การชำระเงิน ต้องชำระเข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้นต้องตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้ง หลังจากชำระเงิน ในวันทำการถัดไป โทรสอบถามความคุ้มครองกับบริษัทประกันที่เราตกลงทำประกันไว้ เพื่อความมั่นใจในการคุ้มครองโดยตรวจสอบเบี้ยประกัน , ทุนประกัน , วันคุ้มครอง , ทะเบียนรถและรายละเอียดผู้เอาประกันภัย ว่าถูกต้องตามที่แจ้งหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จาก เวปไซต์ ของคปภ. http://www.adbwecare.com/oic-b.phpเพื่อความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีใบอนุญาตจริง ไม่ถูกเพิกถอน สามารถตรวจสอบได้จาก เวปไซต์ ของคปภ. http://www.adbwecare.com/oic-p.phpว่าตัวแทน/นายหน้าที่เสนอประกันให้เรามีใบอนุญาตขายประกันจริง 3. ชำระค่าประกันเข้าบริษัทฯ เท่านั้น ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตัวแทน/นายหน้า ไม่แจ้งงานประกันถ้าเรียกร้องไปยังบริษัทโบรคเกอร์ไม่ได้ให้ร้องเรียนไปที่ คปภ. ได้ตามเวปไซต์http://www.oic.or.th/th/OIC/OiC_request.php .. 57 มีบริษัทโบรคเกอร์ กว่า 680 บริษัทฯ มีตัวแทนนายหน้ากว่า 480,000 คนการเลือกตัดสินใจทำประกันกับใคร ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง !!! ด้วยความปราณนาดี จาก ADB เลขที่ใบอนุญาต 00012/2546www.adbwecare.com โทร. 02-6251000 3. ชำระค่าประกันฯ เข้าบริษัทฯ เท่านั้น 4. ตรวจสอบความคุ้มครองกับบริษัทประกันภัย
Create Your Free Infographic!