Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 - dva čeští panovníci z dynastie Lucemburků, Jan Lucemburský a Zikmund, téměř vůbec nepobývali v Čechách- první z nich ztratil zájem o pobyt v Čechách kvůli neustálým konfliktům s českou šlechtou, druhému v tom zabránily husitské války - brzy poté umírá během cesty do Uher husité postupně obsazují většinu českého území král Zikmund nemá zemi pod kontrolou, z ciziny podniká snahy o obnovení svého vlivu (vojensky, diplomat.) snaha vyřešit církevní schizma (3 papeži současně) postupný vnitřní rozklad husitů nakonec vyjednávání s umírněnými husity rozšíření pravomocí říšských kurfiřtů včetně volby císaře potvrzení výlučného postavení českého státu v rámci říše římské povýšení Frankfurtu na císařské město se ujímá i českého trůnu(jako první český král i s titulem římského císaře) (Angličané X Francouzi & evropští spojenci) v první velké bitvě Stoleté války umírá zvolen římským císařem se žení s Eliškou Přemyslovnou jako první Lucemburk se ujímá českého trůnu - smrtí Václava III. vymírají Přemyslovci "po meči" 2. období bezvládí (vládne Jindřich Korutanský a Rudolf Habsburský) Lucemburkové v českých zemích Kdy a jak začali vládnout? Kdy dynastievznikla? 1306 Kdo to byl? Jan Lucemburský - na území dnešního Německa, Rakouska, Nizozemska, Belgie, části Polska, severní Itálie a dalších zemí se rozprostírala Říše římská, nejmocnější státní útvar střední Evropy - na přelomu 12. a 13. století - v pořadí druhá panovnická dynastie na českém trůnu Souvislosti Co se poté změnilo? Kdy a jak skončili? - v roce 1310, kdy po 2. období bezvládí nastupuje na český trůn Jan Lucemburský- poté, co český trůn obdržel nabídkou římský císař a Janův otec, Jindřich VII. Lucemburský - v roce 1437 smrtí Zikmunda Lucemburského, jednoho ze synů Karla IV. - český trůn převzal rod Habsburků prostřednictvím Albrechta II. Habsburského (1296-1346) - 1. český král z rodu Lucemburků- měl výrazný vliv na evropskou politiku- většinu času trávil mimo české země- měl blízký vztah s papežem a francouzskými králi- byl fanouškem rytíř. turnajů, kterých se i sám účastnil Jan Lucemburský [poprvé je pro české království použit název "země Koruny české"] Karel IV. 1310 1346 1308 - Jindřich VII. Lucemburský, otec Jana Lucemburského, zvolen římským císařem o rok později dostává nabídku na český trůn pro syna Jana 1348 - syn Jana Lucemburského- vychováván na francouzském král. dvoře- vzdělaný, inteligentní, ovládal 5 jazyků- byl skvělým diplomatem- za svůj život měl celkem 4 manželky- jeden z nejvýznamnějších panovníků vrcholného středověku 1378 Václav IV. - syn Karla IV., bratr Zikmunda Lucemburského- velmi vzdělaný, ale zároveň nesamostatný a nerozhodný- ovládal několik cizích jazyků- zemřel na Novém hradě u Kunratic, zřejmě následkem šoku po zprávě o vypuknutí husitské revoluce (1316-1378) Karel IV. Karel IV. zakládá Univerzitu Karlovu Nové město pražské hrad Karlštejn Jan Lucemburský bitva u Kresčaku Karel IV. boj Karla IV. o římský trůn Praha se stává jedním z předních evropských měst všeobecný rozvoj vítězství Karla IV. v boji o moc v římské říši upevnění postavení českého království v rámci římské říše 1349 ZikmundLucemburský - syn Karla IV., bratr Václava IV.- kvůli husitským válkám neměl s výjimkou roku 1437 možnost vládnout- jeho spojenci byli mimo jiné Albrecht habsburský a česká katolická šlechta - oficiální korunovace Karla IV. římským císařem v německých Cáchách- podpora násilností (pogromů) vůči Židům 1356 Zlatá bula Karla IV. sesazen z trůnuv Římské říši hlavní říšský ústavní zákon (až do r. 1806) snaha o posílení vlivu na papeže výrazný územní zisk (např. Braniborsko) pokračující rozkvět českého království 1400 Václav IV. Václav IV. 1376 1357 - položen základní kámen Karlova mostu - Karel IV. protlačuje svého syna Václava IV. na trůn Římské říše epidemie moru (konec 14. století) neaktivita při řešení problémů propad ekonomiky politická nestabilita roste sociální napětí neshody se šlechtou Karel IV. umírá (nešťastný pád + zápal plic) - vydány tzv. inaugurační diplomy ( výhody pro českou šlechtu) - Jan Lucemburský kvůli konfliktu s českou šlechtou málem přichází o český trůn 1419 1315 posilování vlivu českého krále na evropskou politiku vyhrocení napětí mezi králem a šlechtou 1318 1344 - pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství- položen základ katedrály sv. Víta dohoda se šlechtou a další posílení její moci Domažlické úmluvy šlechta nemusí krále podporovat v tažení do ciziny král smí vyhlásit daně jen se souhlasem zemského sněmu naopak, dědictví šlechticů připadá jen příbuzným, jinak propadá králi 1333 - do Čech přijíždí králův syn Karel (později Karel IV.) pobyt krále téměř trvale mimo Čechy, fakticky přebírá správu Karel IV. = tzv. lucemburské dvojvládí opomíjení některé problémů roste chaos a nespokojenost 1341 postupné uklidňování poměrů v zemi - Jan Lucemburský zajišťuje synu Karlovi budoucí nástupnictví na českém trůnu ["Otec vlasti"] se jako velmi mladý ujímá vlády - začalo tzv. papežské schizma (vláda dvou papežů zároveň) (1361-1419) (1368-1437) 1437 1394 stupňování rivality mezi králem Václavem IV. a jeho bratrem Zikmundem spory krále s arcibiskupem vzestup nového "husitského" revolučního hnutí pokračující králova neaktivita rozkol v církvi stupňování revolučních nálad 1402-1403 Václav IV. vězněn svýmbratrem Zikmundem Václav IV. zajat vyšší šlechtou r. 1396 přistupuje na jejich požadavky 1409 dekret Kutnohorský - přijat omezení vlivu cizinců na Univerzitě Karlově 1415 - rebelující církevní kazatel mistr Jan Hus upálen v Kostnici 1. pražská defenestrace - radikální husité vyhazují pražské radní z oken novoměstské radnice začátek husitské revoluce a husitských válek na následky šoku umírá, na trůn nastupuje Václav IV. Zikmund 1420-1434 1436 Basilejská kompaktáta Říše římská za vlády Karla IV.(vpravo uprostřed silueta čes.království) - neúspěšná tažení Zikmunda a jeho spojenců proti husitům - kompromis mezi husity a církví 1434 bitva u Lipan rozhodující porážka radikálních husitů Zikmund po dohodě s umírněnými husity přijat za českého krále poprava radikálního husity Jana Roháče z Dubé Zikmund na český trůn nastupuje dynastie Habsburků (konkrétně Zikmundův spojenec Albrecht II. Habsburský) konec vlády Lucemburků v Čechách - bitvy u Kresčaku se kromě Jana Lucemburského, který v bitvě zahynul, zúčastnil i jeho syn Karel IV., který ho po jeho smrti nahradil na českém trůnu
Create Your Free Infographic!