Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Анали н стопанскат дейност Анализ на стопанската дейност What's Achievement Management? What's Achievement Management? Същност: -съвкупност от дейности по разделяне на цялото и изучаване на съставните части елементи с целразкриване на неговите вътрешни особености,строеж, структура и фактори, обусловилинастъпилите вътрешни промени, BUSINESS GOALS EVERYBODY has clear targets, aligned to business goals EVERYBODY has clear targets, aligned to business goals. ЗАДАЧИ: ACHIEVEMENT PLAN What's that? 10-20 Responsibilities ... each with 1-3 measurable targets Handle incoming phone-calls * Nobody waits longer than 30 secs * Boss always returns important calls same day E.g. -разбработване на система от основни показатели за оценка състоянието. Handle incoming phone-calls * Nobody waits longer than 30 secs * Boss always returns important calls same day E.g. -оформяне на цялостна или тематичниоценки за резултатите от производствено-стопанската дейност. -разработване и обосноваване прогнози, планове, стратегии за развитие на БО в отделнитеобласти. -определяне и оценката на факторите, влияещи върху отделните дейности иразкриване на възможности за подобряванена състоянието. How do we use it? ПРЕДМЕТ НА АСД: ЕТАП: ЕТАПИ: Основна задача на АСД:да подпомогне управлението на бизнес организацията в процеса на нейното "саниране",стабилизиране и развитие. Identifying / removing barriers to achievement -> изследване движението на капитала презразличните фази на неговия кръгобороти разкриване на факторите, влияещи върхустопанските процеси, обуславящинамаляване или увеличаване печалбатана организацията. Also used for: Методът на АДС е комплексно изучванена целите и задачите на БО, постигнатитерезултати и влиянието на различнитефактори върху ефектиността с целразвитие на организацията и подобряване функционирането. The new approach double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to change this header text! РЕЗУЛТАТИ Резултати от АСД РЕШЕНИЕЯ 1. Определяне целта и обхватана АСД и очакваните резултати.2.Разработване план за провежданеаналитичните дейности.3.Оргазниация на аналитичнатаработа.4.Подготовка на източницитена информация.5. Проучване източниците наинформация.6.Обобщаване и оформяне резултатите от проведения анализ.7. Оформяне резултатие отпроведения анализ в доклад и защита пред съответен орган. Изготвил: Емили Ботанаков,г. 65. Изготвила: Емилия Ботанакова,гр. 65.
Create Your Free Infographic!