Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Department Use: Collection: BOOKS 61% 5 -9 34 TOTAL OCCUPANCY PURCHASED +50 BOOKED DROP IN NO SHOW 6 14 ENGLISH OTHER* 41 14 MAORI SOC SCI * other users include: Agriculture, Careers, Music QUNG KHÁNH LINH "Đầu tư vào tri thc mang li li nhun cao nht!" SƠ YU LÝ LCH Ngày sinh Gii tính Địa ch N 11/01/1994 Qun Thanh Khê, Đà Nng quangkhanhlinhstar@gmail.com +84 (0) 1287 515 425 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Mục tiêu dài hạn Mục tiêu ngắn hạn TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Trở thành trưởng phòng nhân s công ty c phn FPT (chi nhánh Đà Nng) để tích lũy kinh nghiệm. Thành lp mt công ty riêng cho bn thân, tham gia vào trong và ngoài nước. lĩnh vc cung ng dch v nhân s cho các doanh nghip Tốt nghiệp Đại học kinh tế Đà Nẵng. Chuyên ngành: Quản trị ngun nhân lc.Đim A môn Lãnh đạo, Phát trin ngun nhân lc.Điểm trung bình tích lũy: 3.0/4.0 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII KINH NGHIM BN THÂN 2012- 2013 - Rèn luyn s linh hot gii quyết các tình hung.- Tham gia chương trình Ánh trăng tr thơ. Thành viên Đội K năng - Câu lc b Sc tr Kinh tế. 2014- nay - Lp kế hoch, tìm tài tr cho d án.- Qun lý hc viên.- T chc s kin vui chơi gii trí cho lp hc.- Bán lng đèn trung thu gây qu.- Vn động quyên góp xây dng t sách lp hc.- Tuyn hc viên và tình nguyn viên. Thành viên Ban nhân s - English Charity Project. S THÍCH PEOPLE CIRCULATION TOTAL on five year average* * differing term dates means that the school is open for a different number of days each April 38% HOT ĐỘNG NGOI KHÓA - Tham gia các chương trình t thin.- Giúp đỡ các c lão thành cách mng.- CTV Gi Trái Đất 60+.- Hiến máu nhân đạo. K NĂNG CHUYÊN MÔN Tìm kiếm, phân tích, tng hp tin tc v kinh tế .Lp kế hoch và t chc chương trình, s kin.Khả năng quyết đoán, xử lý vấn đề linh hoạt.Chịu được áp lực công vic cao.Khả năng thc hin các th tc hành chính.Thông tho các chương trình tin hc văn phòng.S dng tt các ng dng trên internet.Son tho và trình bày văn bn tt.Am hiu lut lao động. Tính cách mạnh mẽ, vui vẻ, hòa đồng.Cầu toàn, tinh thần cầu tiến trong công việc. Ham học hỏi và không ngại khó khăn.Đam mê công vic, sáng tạo và tư duy tốt.Nhanh nhn, cn thn và trung thc.Có trách nhiệm với bản thân và công việc.
Create Your Free Infographic!