Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 SANTA MARIADE PALAUTORDERA ÀMBITCULTURAL ÀMBIT SOCIAL ÀMBITECONÒMIC ÀMBITFORMATIU IINFORMATIU -Equipament de referènciade l'acció cultural a Palau.-Preservació i difusió dela història, la cultura, lestradicions i la memòria orali escrita de Palau.-Afavorir el creixementcultural i artístic local. ETC. -Centre neuràlgici de referènciade la vida local(la biblioteca "fa poble").-Espai integrador ide cohesió social,propiciant l'encaixentre col·lectius d'edat,procedència orecursos diversos.(la bibliotecaés un espai neutral).-Revitalització del'espai públic. ETC. -Afavorir la competitivitat i lasituació econòmicadels palauencs,en millorar lesseves habilitatsi augmentar el valordel seu treball.ETC. -Oferir de maneraefectiva i eficientals palauencsinformació útil, i actualitzada.ETC. QUÈ NO PODEM FER? QUÈ NO PODEM FER? QUÈ NO PODEM FER? QUÈ NO PODEM FER? -Oferir una programacióestable d'activitats perrecuperar o obrir novesoportunitats als usuaris,o captar nous públics(hores del conte, tallers,visites, conferències,tertúlies literàries...)ETC. -Implicar-nosen cooperar ambels agents localsi comunitaris,teixit associatiu, etc.ETC. -Contribuir activamenta reforçarles possibilitatsde reactivació idesenvolupamenteconòmic de Palau.ETC. -Gestionar ni preservaradequadamentels buidats de premsalocal ni difondre elpatrimoni bibliogràficde Palau.-Contribuir a avançarcap a un model deprestació de serveiscada cop més virtuali innovador. ETC. NECESSITAT DE MÉS PERSONAL 4 plans d'ocupació aquest 2015 (mentre no es pugui ampliar la plantilla) 2 EQUIP DE LA BIBLIOTECAFERRAN SOLDEVILA NOVES PERSONES CONTRACTADES EQUIP DE GOVERN
Create Your Free Infographic!