Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 HIU QU TNG HÀNH ĐỘNG Mi bước đi ca tng người, tng nhân viên đềucó nh hưởng đến tng bước hành động, cc dinchung ca toàn công ty. Toàn th Ban lãnh đạo vànhân viên MCC thc hin khu hiu Hiu qutng hành động trong năm 2015 vi hy vng cóth vượt qua giai đon khó khăn, dn dn n định li hot động kinh doanh và phát trin theonhng hướng giàu tim năng hơn, mang li linhun cao hơn. Anh Nguyn Vit Sơn Tng Giám đốc MCC Mi hành động ca tôi nói riêngvà GU1 nói chung đều hướngđến hai th là doanh thu và linhun. Nếu mt hành độngkhông trc tiếp làm ra tin thìnó phi là hành động chun bcho các hành động làm ra tin. Anh Nguyn Anh Hoàng Trưởng GU1 Năm 2015, GU3 s luôn làm vic vitinh thn tp trung cao nht: Chiến đấu hay là chết Anh Mai Xuân Kiên Trưởng GU3 Mi thành viên trong nhóm cnđánh giá, phân công công vic khoa hc, sau đó là thc hin chúngmt cách có h thng. Hiu qu ca công vic s tht s được ci tiến ch khi nào nhng người thc hin nólàm vic vi tt c tâm huyết cùng vi stp trung cao độ. Anh Nguyn Đức Tun Trưởng GU2 Ch Phm Th Lan Trưởng B phn Chăm sóc Khách hàng Khách hàng là người tr lương cho chúng ta! Biết lng nghe và chu trách nhim trong tng li nói!Coi khó khăn ca khách hàng như chính nhng khó khănca cá nhân mình!Làm khách hàng hài lòng ngay c khi quyn li khách hàngchưa được đáp ng như mong mun.
Create Your Free Infographic!