Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Onthouden Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren Hoge orde Lage orde Herziene Taxonomie van Bloom (Reints, 2012) Denkvaardigheden van eenvoudig naar complex Het materiaal op dezelfde manier kunnen onthouden zoals het gepresenteerd is. ONTHOUDEN NIVEAU WAT & HOE SYNONIEMEN Herkennen: Kennis uit het lange-termijngeheugen vinden, die verbonden kan worden aan het gepresenteerde materiaal.Herinneren: het terughalen van relevante kennis uit het lange-termijn geheugen. IdentificerenTerughalen van eerder vervovenkennis BEGRIJPEN Betekenis kunnen construeren via verbale, geschreven en grafischecommunicatie van instructie-inhouden, zoals dat tijdens lessen,in boeken en via computers enmonitors gepresenteerd is. Verbanden leggen tussen voorkennis en nieuwe kennis. Interpreteren: in staat zijn informatie uit een type bron naar een ander type bron te converteren.Toelichten: een aspect voorbeeld van eenalgemeen concept of principe kunnen vinden.Classificeren: vast kunnen stellen dat ietstot een bepaalde categorie behoort.Samenvatten: Een korte verklaring kunnen geven die de gepresenteerde informatierepresenteert of de kern van een algemeenthema weer kunnen geven.Afleiden: uit gepresenteerde informatie een logische conclusie kunnen trekken.Vergelijken: het kunnen vaststellen van overeenkomsten en verschillen tussen tweeof meer objecten, gebeurtenissen, ideeën, problemen of situaties.Uitleggen: een mentaal oorzaak-en-gevolgmodel van een systeem of serie kunnenconstrueren en gebruiken. VerhelderenParafraserenRespresenterenVertalenIllustrerenConcretiserenCategoriserenSamenvoegenAbstraherenSamenvoegenConcluderenExtrapolerenInvoegenVoorspellenOnderscheidenIn kaart brengenRelaterenModellenconstrueren TOEPASSEN Manieren van uitvoeren vanoefeningen of van problemenoplossen, is verwant aan procedurele kennis. Uitvoeren: een procedure op een bekende taak kunnen toepassen.Implementeren: een of meer procedures op een onbekende, nieuwe taak kunnen toepassen. Gebruiken ANALYSEREN Materiaal in onderdelen opkunnen splitsen en kunnen bestuderen hoe onderdelenaan elkaar en aan het geheel gerelateerd zijn. Differentiëren: onderscheid kunnenmaken in gepresenteerd materiaal,tussen ter zake doende en niet terzake doende aspecten of tussen belangrijke en onbelangrijke aspecten.Organiseren: vast kunnen stellenhoe elementen samenhangen of binnen een geheel functioneren.Attribueren: een onderliggend standpunt,mening, waarde of intentie in gepresenteerd materiaal vastkunnen stellen. Verschillen zienOnderscheidenFocussenSelecterenVerbanden zienIntegrerenHoofdlijnen zienOntledenStructurerenDeconstrueren EVALUEREN Het kunnen geven van een oordeel gebaseerd op criteriaen standaarden.De criteria die hierbij vaak gebruiktworden zijn kwaliteit, effectiviteit,efficientie en consistentie. Checken: inconsistenties of fouten ineen proces of product kunnen herkennen, vast kunnen stellen of een proces ofproduct intern consistent is of de effectiviteit van een procedure wanneerdeze geïmplementeerd wordtkunnen bepalen.Bekritiseren: inconsistenties tussen eenproduct of uitvoering en bepaalde externecriteria vast kunnen stellen, kunnenbepalen of een product extern consistentis, of beoordelen of een procedure geschiktis om een bepaald probleem op te lossen. CoördinerenOntdekkenMonitorenTestenBeoordelen CREËREN Elementen samenvoegen tot eencoherent of functioneel geheel,elementen reorganiseren in nieuwepatronen of structuren. Creëren is erop gericht om nieuwe,originele producten te maken. Genereren: alternatieve hypotheses kunnen bedenken, gebaseerd op criteria.Plannen: Een aanpak bedenken gericht op het uitvoeren en voltooien van bepaalde taken.Produceren: een product kunnen bedenkenen uitwerken. HypotheseopstellenOntwerpenConstrueren 1. 2. 3. 4. 5. 6. Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Flipping the Classroom Traditioneel Herziene Taxonomie van Bloom (Kamp, 2012)
Create Your Free Infographic!