Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Projekt Vključi.Vse Cilj: povečanje deleža žensk na vodstvenih položajih 2010 2020 10% ženskv upravah največjih podjetij. Povišanje deležažensk na vodilnihpoložajih na 40% Slovenija je trenutno na tem področju še vedno pod Evropskim povprečjem. - pomanjkanje zavedanja splošne poslovne javnosti o pomembnosti žensk na vodilnih mestih kot pomembni dimenziji gospodarskega uspeha,- pomanjkanje jasnega zasledovanja spolne uravnoteženosti žensk- nizka zavezanost vodilnih k spodbujanju enakosti,- omejeno znanje in zavedanje o dobrih praksah spodbujanja enakosti,- pomanjkanje transparentnosti pri zaposlovanju,- odsotnost zakonskih določil, ki bi zagotavljala spolno uravnoteženost. Projekt Vključi.Vse je poziv k spremembi! Vir podatkov: http://goo.gl/2gMFm4 zdruzenje-manager.si/si Neprimernost pristopa postane še izrazitejša, ko upoštevamo, da je delež zaposlenih žensk in moških praktično enak (46:54). Ženske v povprečjupogosteje diplomirajoin dosežejo višjo izobrazbo, kot pa moški. Deleža zaposlenih žensk in moškihsta praktično enaka. - Podjetja, ki ne prepoznajo pomena spodbujanja enakosti, ne zajamejo vseh delov populacijeenakomerno in izgubljajo kadrovski potencial.- Podjetja, ki se bodo znala ciljno usmeriti na potrebe žensk, bodo zadovoljila velik del svojihpotrošnikov, kar to pa je bistveno lažje, če so v vodstveni ekipi ženske. - Podjetja, ki spodbujajo enakost, upoštevajo demografske trende in iz tega izhajajoče izzive.- Podjetja, ki spodbujajo enakost hkrati odgovarjajo na potrebe novih generacij, ki imajo drugačnevrednote in drugačno miselnost.- Podjetja, ki imajo v vodstvih tako moške kot ženske imajo organizacijsko kulturo, ki bolj ustrezasodobnim zahtevam poslovnih okolij. Zavedamo se, da imajo podjetja, ki imajo nanajvišjih mestih odločanja tako ženske kot moške, boljše poslovne rezultate!
Create Your Free Infographic!