Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 MGA TAON NA NAKALIPAS si Commodore Matthew Perryang dumaong sa baybayin ngEdo, Tokyo. 1854 nilagdaan ang Kasunduan saKanagawa. Nabuksan angdalawang himpilang pangkalakalanng Japan para sa mga bapor ng mga Amerikano 1869 kaagad inilipat ng mga Haponesang kanilang emperador sa palasyo ng shogun sa Edo. 1875 - 1913 ang produksyon ng karbon aylumago mula kalahating 21 milyongtolenada. 1885 ang Japan at Tsina ay lumagdasa isang kasunduan nagsasaadna alinman sa kanila ay hindimagpapadala ng hukbo sa Korea. 1910 kaagad sinakpo ng Japanang Korea at tuluyan itongisinanib sa kanyang teritoryobilang isang protectorate. 1911 Ang rebolusyong Double Ten,pagiging republika ng Tsina,Sun-Yet Sen bilang Pangulo 1928 pagtatag ng Communist Party 1929-1931 Great Depression na lubhang nakakaakpeto ng kalakalan ng Japan. 1937 pagsakop ng Japan. 1943 Nagsagawa ng tinatawag na islandhopping upang mabawi ng Amerika ang mga pulo sa pacific 1944 Nagwagi ang mga Amerikanong laban sa PhilippineSea. 1945 Nakarating ang mga Amerikanosa Okinawa sa Timog ng Japan.paglahad ng PotsdomDeclaration na nararapat nasumuko ang Japan. 1853 1946 sinimulan naman ni MacArthurang pagtatag ng isang pamahalaang halalng mga tao. 1899 pagsiklab ng rebelyong boxer. 1867 bumaba sa kapangyarihan ang huling Shogun atbumalik ang kapangyarihanni Mutshito. 1896 ang pagsiklab ng Rebolosyong Pilipino. 1908 pagkamatay ni Empress Dowager Roman Logarta, Stacey Lim8- Simplicity
Create Your Free Infographic!