Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 - Tính đến ngày 30/12/2014 PHÂN B THEO GII TÍNH 54% PHÂN B THEO ĐỘ TUI 27% 33% 15% 13% 6% 6% 18-24 35-44 25-34 45-54 55-64 >=65 NEW Visitor 43% RETURNING VISITOR 57% T L VISITOR Thông tin liên h: - Hotline: 0121 3366 899- Emai: vietdvm@gmail.com Chăn nuôi - Thú Y Vit Nam - Tính đến ngày 30/12/2014 Vit Nam Thế gii Heo Thú cnh Tài liu Monkey Media Tuyn dng Cafe VietDVM Lut S LIU THNG KÊ Gia cm THNG KÊ T L TRAFFIC CÁC CHUYÊN MC 46% HOME 10.33% 5.56% 21.3% 18.21% 4.32% 3.48% 2.34% 3.98% 7.46% 9.52% Chuyên mc tin tc Kiến thc chuyên môn D án Media 13.5% Hin th ngoài trang ch - Mt trong 3 bài ni bt ngay dưới thanh menu. - Dng hin th: intro image + title + intro text. - Thi gian hin th: 2 ngày. 1.000.000 VND Hin th ngoài trang ch - Mt trong 7 link module bài viết mi nht, bên phi bài ni bt - Dng hin th: link; Thi gian: 2 ngày. Hin th xuyên trang - Mt trong 5 bài module thông tin doanh nghip. 1.000.000 VND 1.000.000 VND - Dng hin th: Intro image + title + intro text. - Thi gian hin th: 1 tun. Mô t Giá Loi 4 Chuyên trang Heo, Gia cm, Thú cnh. - Mt trong 3 bài viết đầu tiên trong tng chuyên mc. - Dng hin th: Intro image+title+intro text. - Thi gian hin th: 2 ngày. 1.200.000 VND Đã bao gm chi phí viêt bài + chi phí design nh.Combo: 2 bài - 2 triu VND. Mô t Giá Lưu ý 1 2 TRANG CH TRANG CHUYÊN MÔN(HEO - GIA CM - THÚ CNH) TRANG TIN TC VIT NAM VÀ TH GII CHUYÊN TRANG MONKEY MEDIA 5 MÔ PHNG TRANG TIN TC TRANG CH MÔ PHNG TRANG CHUYÊN MÔN MÔ PHNG CHUYÊN TRANG MONKEY MEDIA QUNG CÁO GÓC MÀN HÌNH / tháng / tháng / tháng / tháng / tháng QUY ĐỊNH CHUNG V BANNER- Banner chia s theo user (chia s theo lượt load trang): Có 2 sn phm qung cáo chia s ti cùng 1 v trí, mi lượt xem ch xut hin 1 banner qung cáo.- Định dng banner: jpg, gif, flash; dung lượng banner không quá 50kb.- Thi gian gi banner qung cáo: trước ít nht 1 ngày làm vic đối vi banner thường và 3 ngày làm vic đối vi banner đặc bit. 5 BÁO GIÁ QUNG CÁO TRÊN VietDVM.com Thi gian áp dng t 01/01/2015 - 01/06/2015 CHUYÊN TRANG MONKEY MEDIA 3 4 6 7 /tháng / tháng QUNG CÁO TRONG BÀI VIT QUY ĐỊNH CHUNG- Đơn giá trên chưa bao gm VAT 10%.- Ni dung qung cáo phi tuân th quy định ca nhà nước và được s chp thun ca tòa son VietDVM. MÔ PHNG TRANG BÀI VIT Người chăn nuôi, bác s thú y,người làm dch v và hc sinh,sinh viên trong ngành thú y. S lượt xem trang 381.615 Thi gian lưu trang 11'44" ĐỘC GI CHÍNH THNG KÊ (lượt/tháng) Người dùng không trùng lp 45.032 Google analytics Theo Google analytics Theo
Create Your Free Infographic!