Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Balbuce Ecolalia Pranto outro tipo de movementofundamental nesta epata, nunprincipio é un acto instintivo. Nalgunhas ocasións paraalgúns nenos, a succión produce un efecto tranquilizador, por iso é polo que se empregue o chupete como elemento tranquilizador que lle axuda a conciliar o sono. -Están moi relacionadas co feito comunicativo e por tanto coa aprendizaxe da linguaxe.En canto á mirada prodúcese en torno ao mes de vida cando xa empeza a diferenciar edistinguir as formas da súa contorna. Sente unha especial atención polo movemento, ascores e os ollos dos presentes. Esta fixación coa mirada do adulto é un dos actoscomunicativos máis significativos na súa relación con el; supón o primeiro paso paraprestar atención, para observar o que lle rodea e posteriormente para poder imitalo,base fundamental para calquera tipo de aprendizaxe. -En torno ao mes prodúcese o primeiro sorriso como resposta de satisfacción e empeza o que algúns especialistas denominan o período de balbuce ou lalación e que consiste e emitir outrasvocalizacións distintas ao pranto e nas que se pode apreciar certo movemento dos órganos de fonación. -A diferenza entre balbuce e ecolalia está poisna intencionalidade de emisión. O neno balbuceamáis cando está limpo, tranquilo, e empeza apasar intres frecuentes con soliloquios.Empeza a emitir sons consonánticos ecombinacións silábicas de estrutura simple(consonante + vocal). En toda evolución do balbuce están a producirse as bases daadquisición das primeiras palabras,acontecemento que teñen lugar aproximadamente entre os doce e quince meses. -Cara o sexto mes estas vocalizacións empezana parecerse algo máis aos sons da linguaxe falada.O neno ademais de xogar coa súa larinxee cos demais órganos de fonación parece queestá a xogar cos seus oídos. Este período algúnsautores diferénciano do balbuce porque xa manifesta certa intencionalidade imitativa aíndaque non significativa e denomínana ecolalia. -En principio o pranto é instintivo e só respondeá manifestación de necesidades, pero pouco despois vaise convertendo en signo cando se asocia a reacción ou resposta do adulto antea emisión sonora e, polo tanto, empeza a emitilo intencionadamente para provocar a resposta esperada do adulto. Pódense distinguir tres tipos de pranto: fame, dor e rabia. A CREACIÓN EXPRESIVA DAS CRIANZAS NA ETAPA PRELINGÜISTICA Succión Mirada e xesticulación
Create Your Free Infographic!