Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 La trigonometria i les mesures Com va deduir que la Terra era rodona? Eratòstenes va ser un matemàtic greci el primer en deduir que la Terra era rodona. Va calcular el radi i el perímetre de la Terra. Eratòstenes va fer una observació molt interessant desde dues ciutats d'Egipte, quan en la ciutat A a certa horael Sol provocava un tipus d'ombra, en la ciutat B aquesta no era igual. Com va calcular-ne el perímetre? El que va fer Eratòstenes va ser fer servir la trigonometria. Va deduir que, l'ombra que es formava a la ciutat B, formavaun triangle semblant entre els punts A,B i el centre de la Terra. B Com es va fer? A Lamentablement, en no poder calcular amb exactitud la distància entre les dues ciutats, els càlculs que va fer van donar un error de 6000 km, però, tenint en compte que va ser fa 2000 anys,és un càlcul molt encertat. Milers d'anys més tard, es va tornar a mesurar el perímetre de la Terra, amb l'objectiu de crearuna unitat de mesura internacional, el metre. Que és la triangulació? El que es va fer va ser mesurar la distància del meridià que passa per Catalunya, per establir que un metre seria la deumilionèsima partd'aquest meridià. Es va fer mitjançant la triangulació, amb un aparell anomenat teodolit, que ens permet calcular els angles amb precisió. La triangulació és una forma de calcular distàncies. Consisteix en formar un triangle on pel mig passi la distància que es vol mesurar.És imprescindible conèixer un costat i dos angles. El primer pas enla triangulació és conèixer les distàncies desconegudes (a, b), i,posteriorment, des de l'angle C, establirem una horitzontal fins aarribar a la distància que volem conèixer (h), per així poder calcular-la. IIIII A B c b C a IIIII B c A b a C D Per esbrinar les incògnites l'únic que necessitem és aplicar la fórmula del teorema del sinus: h La triangulació, per exemple, també es pot fer servir per localitzar un mòbil, un GPS etc.També ens és útil a l'horad'elaborar mapes més acurats i fiables. 1) 2)
Create Your Free Infographic!