Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Comparatively, theAustralian govermentspends a year on thehealth of eachAustralian. United Kingdom AUSTRALIAN YEARLY HEALTH SPENDING Russia Canada $3480 USA $4404 $968 $2340 $8362 QLD WEEKLYHOUSEHOLD EXPENDITURES The averageAustralian spends a yearon health. YEARLY INDIVIDUAL HEALTH SPENDING Food and Beverages = $194.35 Recreation= $161.09 Medical care andhealth expenses= $79.49 Personal care= $22.76 $3441 *resources - www.guardian.co.uk www.abs.gov.au In Canada, almost 71%of all government spendingis health related, the most byany country. In comparison,roughly 17% of all government spending in Australia is health related. 70.5% 16.8% ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч дэмжлэг үзүүлэн ажиллахын зэрэгцээ төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй. НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд олон нийтийн оролцоотойгоор баялаг бүтээгчдийг тэгш өрсөлдүүлэх зарчмаар ил тод орчинд үр ашигтай зохион байгуулна. Худалдан авах ажиллагааны тогтолцоо, удирдлага, бүтцийг сайжруулан хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох
Create Your Free Infographic!