Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Cuc thi Tìm kiếm TINHVAN'S KING AND QUEEN 2014 BTC s up nh kèm phn gii thiu nhân vt (Caption)lên Page Hi người Tinh Vân để tìm ra 05 nam và 05 n cós Like cao nht vào vòng Chung kết. 05 cp nam và n s tham gia ng x trc tiếp trên Sânkhu ti L tng kết, các thành viên tham d L Tng kếtb phiếu trc tiếp để chn ra King&Queen. BTC s công b trước DS câu hi ng x 01 tun trước khidin ra L Tng kết để các ng viên chun b trước câu trli. Danh hiu Tinhvans King&Queen 2014 trn đời kèmtheo quà tng cho cp nam n có s phiếu bu chn caonht ti L Tng kết Quà tng cho 01 nam và 01 n có lượt like nhiu nht trên facebook 03 cp nam và n vào Chung kết được nhn quà caBTC Kêu gi bn bè trên Facebook like nh ca mình. Lobby, kêu gi đồng nghip bu chn cho mình ti L Tngkết :D Teamwork để tìm câu tr li hay nht cho các câu hi caBTC Các ng c viên phi là thành viên ca Tinhvan Group Like bình chn cho các ng viên là tt c Cng đồng Facebook B phiếu bình chn King&Queen là các thành viên Tinhvan Group tham gia L Tng kết Tinhvan Group 2014. Các Tinhvaners đề c hoc t ng c theo cá nhân gi01 tm hình cá nhân kèm theo phn gii thiu nhân vt,không quá 100 ch v hòm thư pr@tinhvan.com.Hoc gi trc tiếp Phòng Truyn thông - TVH Thi hn đăng ký: T 27/1 đến hết ngày 08/2/2015 LÀM SAO ĐỂ THAM GIA BÌNH CHN VÀ TRAO GII H THNG GII THƯỞNG NG VIÊN NÊN LÀM GÌ ĐỂ THU HÚT BÌNH CHN AI CÓ TH THAM GIA
Create Your Free Infographic!