Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Ch tichH Chí Minh NGÀY THÀNH LP ĐẢNG CNG SN VIT NAM ĐH I Macao(TQ) 600ĐV Trương Hoàng Dip HươngVin NCKH Ngân Hàng - HVNH 13 ĐB TBT Trn Phú 27-31/31935 3/2/1930 Đông Dương Cng Sn Đảng An NamCng Sn Đảng Đông Dương Cng Sn Liên Đoàn - Khôi phc được h thng t chc ca Đảng - Thng nht các phong trào đấu tranh cách mng dưới s lãnh đạo ca BCH Trung Ương ĐH II - Tng kết, đánh giá bước phát trin ca na đầu và d báo s phát trin ca CM na sau thế k- Phát trin đường li kháng chiến và đề ra chính sách c th 766nghìnĐV ĐH IIII ĐH V ĐH IV ĐH VI Hà Ni Hà Ni Hà Ni Hà Ni ĐH III 600ĐV 2109nghìnĐV 500nghìnĐV 1550nghìnĐV 1727nghìnĐV Hà Ni 15-18/121986 5 - 12/91960 14 - 20/121976 27-31/31982 1033 ĐB 1129ĐB 525ĐB 1008ĐB - Quyết định đường li xây dng XHCN min Bc và đường li cách mng min Nam- Đề ra nhim v và phương hướng ca kế hoch 5 năm ln th 1 - Nm vng chuyên chính vô sn, phát huy quynlàm ch tp th ca nhân dân lao động- TIến hành đồng thi 3 cuc CM: cách mng v quan h sn xut, cách mng khoa hc - k thut,cách mng tư tưởng và văn hóa - Xây dng thành công CNXH, sn sàng chiến đấu, bo v vng chc T quc VN XHCN- Tiếp tc nâng cao tính giai cp công nhân, tính tiên phong ca Đảng, xây dng Đảng vng mnh v chính tr, tư tưởng và t chc - Tinh thn nhìn thng vào s tht, đánh giá đúng s tht, nói rõ s tht- Quyết tâm đổi công tác lãnh đạo ca Đảng theo tinh thn cách mng và khoa hc ĐH IX ĐH VIIII ĐH VII ĐH X Hà Ni Hà Ni Hà Ni Hà Ni 2155nghìnĐV 3100nghìnĐV 2479nghìnĐV 2130nghìnĐV 1176ĐB 1176ĐB 1168ĐB 1198ĐB 24 - 27/61991 18 - 25/42006 19 - 22/42001 28/6 - 1/71996 CUC THI TÌM HIU 85 NĂM đường li đổi mi đất nước - Tiếp tc thc hin nhim v đưa đất nướcđi theo con đường đổi mi- Thông qua Cương lĩnh xây dng đất nước trong thi k qúa độ lên CNXH nước ta - Thc hin đổi mi, đẩy mnh công nghip hóa, hin đại hóa, quá độ lên CHXH và bo v t quc XHCN - Phát huy sc mnh toàn dân tc, tiếp tc đổi mi, đẩy mnh công nghip hóa - hin đại hóa, xây dng, bo v T quc Vit NamXHCN Nâng cao năng lc lãnh đạo và sc chiến đấu ca Đảng, phát huy sc mnh toàn dân tc, đẩy mnhtoàn din công cuc đổi mi, smđưa nước ta ra khi tình trng kémphát trin 2007: ra nhp WTO CM Thng 81945 CM Tháng 8/1945 ĐH XI Hà Ni 12 - 19/12011 1376ĐB 3600nghìnĐV Thng nht đt nưc 3041975 Thng nht đất nước 30/4/1975 Tiếp tc nâng cao năng lc lãnh đạo và sc chiến đấu ca Đảng, phát huysc mnh toàn dân tc, đẩy mnh toàndin công cuc đổi mi, to nn tngđể đến năm 2020 nước ta cơ bn tr thành nước công nghip theo hướng hin đại TNG B TH CSVN TNG BÍ THƯ ĐCSVN 2. Lê Hng Phong: ĐH I 3. Hà Huy Tp: HNTW Đảng 1936 4. Nguyn Văn C: HNTW Đảng 1938 5 Trường Chinh: HNTW VIII, ĐH II 6. Lê Dun: ĐH III, IV, V 8. Đỗ Mười: ĐH VII, VIII 9. Lê Kh Phiêu: HNTW IX 10. Nông Đức Mnh: ĐH IX, X 11. Nguyn Phú Trng: ĐH XI TuyênQuang 11-19/21951 158ĐB 1. Trn Phú: HNTW Đảng I 7. Nguyn Văn Linh: ĐH VI
Create Your Free Infographic!