Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 TEXTOS = DISCURSOS ANÀLISI MISSATGES I CONTINGUT ANÀLISI DE MISSATGES I CONTINGUT Georgina Balaguer, Alba Ballesteros, Aina Caballeria, Cèlia Carbonell, Irene Guim CULTURES Aportadors de sentit Riquesa de Significats - Llenguatge escrit - Llenguatge audiovisual CAMP SEMIÒTICA - Sintàctica- Gramàtica- Semàntica- Signes- Pragmàtica OBJECTE ESTUDI HETEROGENI i MULTIDIMENSIONAL (sub) LLENGUATGE - Continguts ficció- Continguts No-ficció Intencionalitat acció comunicativa Estudis indicadors culturals Estudis sobre l'establiment d'agenda - Contrastar resultats- Objecte Estudi Insensible a la Variació Context Social- Funció habitual: quantificar patrons o freqüències Mostres i Unitats d'Anàlisi " CORPUS" Identificació (registrar i classificar) Tòniques (continguts) Categories d'anàlisi Prova pilot + Validesa de dades Codis: forma de manifestació categoria analítica Anàlisi Contingut Assaig a petita escala MATERIAL component analògic. Ex: model atòmic FORMAL Intenten representar sistemes complexos. Ex: Anàlisi textual INVESTIGADOR PAPER CLAUMolts ConeixementsLectura Analítica EL SIGNE Model semioticoestructural Té un significat acordat. 2 NIVELLS Denotiatiu (Directe)CONNOTATIU (carrega emocional) Llenguatge Audiovisual Models d'Anàlisi Textuals Anàlisi Narrativa Seqüència esdeveniments + protagonistes Significat codi eix paradigmàtic Propp: estructura narrativa 31 funcionsJane Strokes: estructura narrativa trama i personatgesprocés d'anàlisi: 1.nombre reduït de textos 2. familiaritzar-se amb el text eix sintagmàtic Model retòric RETÒRICA PERSUASIÓ Estructura GRÈCIA - PLATÓ I ARISTÒTIL ROMANS IL·LUSTRACIÓ XVIIIXX publicitat, notícies discussió discursos persuasius esquemes i noms - estratègies retòriques humanitats revolucions burgesesnous mitjans de comunicació PERSUASIÓ PERSUASIÓ PERSUASIÓ PERSUASIÓ PERSUASIÓ Retòrica moderna PERSUASIÓ Retòrica moderna Anàlisi retòrica -patrons argumentals-conclusions normatives-errades construcció discursos-elements convincents per persuadir ! ethos - pathos - logos Vessant formal dels discursos *Aristòtil: -inventio-dispositio -elocutio-memoria-actio Discurs - convencions expressives Figures retòriques Fitxa d'anàlisi + Llibre de Codis Unitat Anàlisi Unitat mostra Part 1 connotatiu signe denotatiu *Seqüènciafasesretòrica: TRANSPORTADORS DE SIGNIFICATS Model Discursiu Discurs Llenguatge Funcions: Textuals Interpersonal s Ideacionals Sociolingüística Escenari deles pràctiques irelacions socials MÈTODE EN 4 FASES 1 Base formald'un textnotícia Estructuratemàtica i esquema deldiscurs 2 3 Trieslèxiques 4 Estructurestemàtiquesdels textos
Create Your Free Infographic!