Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DƯƠNG TH HOÀNG ANH - K sư ngành K thut Môi trường, khoa Máy Tàu Bin, trường Đại hc Hàng Hi Vit Nam (2015).- Bng: Gii (Đim trung bình: 3.24)- Thành tích: + Hc bng sinh viên Gii ca trường năm 2012 2013+ Hc bng sinh viên xut sc ca trường năm 2013 2014+ Hc bng sinh viên tiêu biu trong hc tp ca trường năm 2013 2014+ Giy khen sinh viên đạt thành tích xut sc trong phong trào văn ngh chào mng 55 năm ngày thành lp trường Đại hc Hàng Hi Vit Nam (2011). * 2011 2013: Cng tác viên báo Hoa Hc Trò, mng Đời sng teen+ Trưởng nhóm CTV Hoa Hc Trò ti Hi Phòng+ Hướng dn viết bài cho nhng CTV mi+ Viết bài, đưa tin v các s kin vui chơi, gii trí, xã hi; các hot động Đoàn ca hc sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Hi Phòng* 2012 Nay: Cng tác viên báo Mc Tím, mng Văn hóa Ngh thut+ Viết bài, đưa tin v hot động ca các ca sĩ, din viên làng gii trí Hàn Quc và Trung Quc. + Ph trách chuyên mc 360 độ KPOP. - Tham gia hiến máu nhân đạo - Làm MC cho mt s cuc thi, trò chơi ca xã và khoa- Thành viên đội văn ngh ca khoa- Tham gia mt s bui diu hành, tuyên truyn bo v môi trường ca TP. Hi Phòng * Anh Nguyn Tun LinhPhóng viên/ Biên tp viên báo Sinh viên Vit Nam Hoa Hc Trò- Địa ch: 68 Trn Thái Tông, Yên Hòa, Cu Giy, Hà Ni- Đin thoi: 0986.738.698 * Ch Hng Ngc Yến Phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ - Mc Tím- Địa ch: 12 Phm Ngc Thch, Qun 3, TP. H Chí Minh- Đin thoi: 0919.502.273 # NGƯỜI XÁC NHN - K năng tng hp, chn lc, phân tích thông tin tt. Biết cách khai thác thông tin sáng to.- K năng giao tiếp, trình bày tt - Chăm ch, biết t chc sp xếp công vic- Tinh thn trách nhim cao trong công vic- Thành tho tin hc văn phòng- TOEIC 450+ double click to change this header text! Ngày sinh: 06/06/1992Địa ch: 48/A9, khu tp th Đồng Tâm, Phường Lch Tray, Ngô Quyn, Hi PhòngDi động: 01672242513Email: duonghoanganhbg@gmail.com @ MC TIÊU NGH NGHIP - Được làm vic trong môi trường năng động, nhiu tính cnh tranh để có thphát huy hết năng lc ca bn thân.- Được cng hiến sc mình cho nim đam mê- Tr thành mt phóng viên gii, có đức, có tài. @ K NĂNG @ HC VN - THÀNH TÍCH @ HOT ĐỘNG NGOI KHÓA @ KINH NGHIM LÀM VIC
Create Your Free Infographic!