Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ 0 - повна відсутність1 - слабка ступінь 2 - нижче середнього3 - середнє значення4 - висока5 - стійко висока 11. Наскількипоширюєте Вирозуміння гуманізмуна гуманне ставленнялюдини до природи? 7. Як часто Ви читаєте статтів пресі, присвячені обговоренню екологічних проблем? 5. Чи вважаєте Ви, що погіршення стану навколишнього середовища негативно впливає на Ваше здоров'я? 6. Як часто Ви використовуєте екологічні знаннята вміння в повсякденномужиття? 9. В якій мірі неприпустимо для Вас брати участь у пікніку на території заповідника? 19. В якій мірі Ваша участь в екологічній діяльності визначено тим, що кожналюдина повинна проявляти турботу про стан навколишнього середовища? 20. Якщо Ви станете свідком порушення норм екологічної діяльності, в якій мірі Ваша позиція буде активною? Низький рівень - 0-13 балів, означає несформованість екологічно значущих ціннісних орієнтацій, недостатню переконаність у необхідності дбайливого ставлення до природи, відсутність установки на взаємовигідне співробітництво природи і суспільства, що базується на принципах гуманізму Середній рівень - 14-24 бали, припускає наявність переконань, адекватних екологічним знанням, взаємозумовленість екологічних цінніснихорієнтацій і установок, які, однак, не завжди реалізуються у вчинках. Високий рівень - 25-35 балів, характеризується сформованістю системи переконань, ціннісних орієнтацій і установок, що спонукають опановувати нові екологічними знаннями і реалізовувати їх в діяльності, заснованої на гуманному ставленні людини до природи. 2. Наскільки необхідно для Васпоглиблення і розширення своїхекологічних знань? 1. Як Ви оцінюєте власні екологічні знання? 14. Наскільки значимо для Вас отримувати позитивний емоційний настрій від спілкування з природою? Disruption of Water Cycles 15. Як часто Ви берете участь в екологічних суботниках? 16. В якій міріза останні 2-3 роки у Вас зросло бажання брати участь в екологічній діяльності? 18. Як часто Ви перешкоджаєте неекологічній поведінці оточуючих? 17. Як часто особисто Ви єініціаторомекологічних заходів? 4. В якій мірі при виконанні дослідної роботи(реферат, проект) Ви розкриваєте екологічнузначимість розв'язуваної проблеми? 8. Наскільки Вам притаманне почуття відповідальності зазбереження навколишньої природи? 3.Якою мірою розвиток особистості залежить від перспектив взаємодії міжсуспільством і природою? 10. Якою мірою значущою Ви вважаєте екологічну підготовку фахівця XXI століття? 12. Як часто в колі друзів Ви обговорюєте проблеми, пов'язані з погіршенням екологічної ситуації? 13. Наскільки важливим, на Вашу думку, є розвиток громадського екологічного руху в навчальному закладі? Відзначте обраний варіант відповіді за 6-бальною шкалою.
Create Your Free Infographic!