Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 VARLIK FELSEFESİ(Madde- İdea- Fenomen) VARLIK FELSEFESİ Evrendeki hareket ve değişme maddeden başka bir şey değildir.Ona göre madde biçim değiştirir.Tüm değişmelerin temelinde karşıtlık ve çatışma vardır.Düşünce, maddeden sonra gelen ve ona bağlı olan varlıktır. Source: http://www.pbs.org/newshour/indepth_coverage/asia/afghanistan/timeline/timeline3.html 1770- 1831 HEGEL MÖ 460- MÖ 370DEMOKRİTOS 1818- 1883KARL MARX Aristoteles, idea olarak belirttiği formu varlığın içinde görmüştür. İdealar tek tek nesnelerin özüdür. Madde, bu form sayesinde biçim kazanır ve gerçek olur. Örneğin bir heykelin ideası, sanatçının ona verdiği form, yani biçimdir. Asıl ve gerçek varlık, insan zihninden bağımsız olarak var olan Mutlak akıl (Geist)dır. Bu Mutlak akıl, evrensel ve manevi bir varlıktır. Bu görüşün idealist olarak değerlendirilmesinin nedeniHegelin varlığı temelde tinsel bir töz olarak belirlemesidir. Platon,yunan filozofudur. Platona göre gerçek varlıklar idealardır.Duyusal dünyadaki varlıklar idealardan pay almak suretiyle var olurlar ve bunlar ideaların, yalnızca görünüşleridir. MÖ 427-MÖ 347 PLATON MÖ 384- MÖ 322 ARİSTOTELES Var olan her şeyi sonsuz sayıda atoma ayırmıştır. Her şey atomların birbirlerine çarpması sonucunda, mekanik bir zorunlulukla oluşur.Atomlar belli bir sıra ile birleşerek veya ayrılarak varlıkları oluşturur. Var olanın yalnızca fenomenler olduğunu söyler. Bu fenomenin insan bilinci tarafından bilinebileceğini savunur. İnsan onların özünün bilgisini edinebilir. 1859-1938 HUSSERL
Create Your Free Infographic!