Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Informem-nos informant! Ens fixem i adaptem a les característiques del nostre alumnat No ens oblidem dels objectius específics ni dels continguts Establim un objectiu discursiu dins d'un marc contextual,que mostra la significativitatde l'activitat i els motiva Seqüència didàctica de l'àrea de llengües Funció: informar sobre notíciesproperes que poden interessarals destinataris.Destinataris: alumnes, mestres, mares i pares... Tota la comunitat educativa!El penjarem a la web del centre. Continguts - Estructura d'un informatiu televisiu- Estructura d'una notícia- Funcions i estructura del text expositiu - Els connectors textuals (d'ordenació i temporals) i el seu ús Promovem la reflexió amb el treball cooperatiu i una avaluació formativa Context Marina BravoPaula CantónDulce Ruíz Sessions Objectiu discursiu Tot atenenta la diversitat! Objectius específics Elaboració i enregistrament d'un informatiu. Seqüència didàctica dirigida a alumnat de cicle superior.Caldria fixar-se en les característiques dels alumnesa l'hora de concretar-la:coneixements previs, interessos, potenciaitatsi dificultats, necessitats especials... - Apropar-se al gènere informatiu- Promoure la recerca d'informació- Desenvolupar estratègies de síntesi- Conèixer l'estructura del text expositiu- Ser capaç d'utilitzar connectors textuals adientment - Valorar la funció social dels informatius i les notícies Com ho portem a l'aula? Visionat i anàlisi d'un informatiu de tv3.Cadascú haurà de portar una notícia properapel següent dia. Per grups es repartiran diferents temàtiques consensuades. 1. Coneixem el gènere informatiu 2. Informem-nos Exposició de les notícies i selecció de lesnotícies que apareixeran al nostre informatiu.Realització d'un mural amb totes les notícies. 3. Aprenem a ordenar textos Presentació i tractament dels connectorsnecessaris per elaborar l'informatiu. 4. Ens preparem per informar Planificació, textualització i revisió de les notícies. 5. Informem! Assaig i enregistrament de l'informatiu. Treball cooperatiu Moltes de les activitats proposades són en grup.Promovem, així, la reflexió metalingüística que permet un aprenentatgemés significatiu. Avaluació Aprenem comunicant-nos! L'avaluació té una funció formativa. Orienta i regula el procés d'aprenentatge. Importància de la revisió del text. (Autoavaluació) Compten amb l'ajuda d'una graella. Objectes d'avaluació:- Síntesi de la notícia- Exposició oral de la notícia- Exercicis sobre els connectors- Redacció de la notícia abans de la revisió i després (per fixar-nos en el procés)- Enregistrament- Aportacions a les converses- Actituds en el treball en grup
Create Your Free Infographic!