Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 nort hwe st west coast rep res ent ed Phòng kế hoch vt tư Phòng Tài v S người S người Lãnh đạo Chc năng nhim v Nhân viên Lãnh đạo Nhân viên Chc năng nhim v - Bùi Ngc Sơn:Trưởng Phòng- Phm Văn Hin: Phó phòng - Lương Th Hi Nguyên- Phm Ngc Chiến- Nguyn Th Hng Duyên- Trn Th Ban- Nguyn Phương Lam- Nguyn Văn Tun- Nguyn Th Kim Dung- Ngô Th Thi- Phm Th Trung- Ngô Thanh Bình 12 người Giúp trưởng Ban QLDA lp kế hoch và trin khai thc hin kế hoch ca các d án:+ D án cng xut nhp đá+ D án trm nghin đá xây dng+ D án ci to h thng vòi đốt và cp than mn+ D án ci to h thng cp liu lò+ D án trm phát đin tn dng nhit thi lò 6 người - Đoàn Huy Trung: Trưởng phòng- Nguyn Văn Đức: Phó phòng - Trn Quang Vnh- Phm Th Đip- Trn Xuân Tùng- Nguyn Văn Đin Phòng k thut S người Lãnh đạo - Cao Mnh Phong: Trưởng phòng- Trnh Hu Đức: Phó phòng Nhân viên - Phm Minh Đức- Nguyn Minh Thông- Đỗ Văn Mong- Nguyn Quc Vit- Nguyn Văn Thng- Mai Viết Qung Chc năng nhim v Giúp trưởng Ban QLDA qun lý vn, s dng vn đầu tư ca các d án đúng mc đích, đúng quy định v qun ý tài chính ca Nhà nước, quy chế qun lý tài chính ca Tng Công ty và ca Công ty. Giúp trưởng Ban QLDA v mt k thut ca các d án nhm đảm bo yêu cu v cht lượng công trình xây dng, tiến độ thc hin d án và an toàn lao động trong quá trình xây dng công trình. BAN QUN LÝ D ÁN 8 người Nguyn Văn Tiến: Phó Tng Giám đốc kiêm Trưởng Ban QLDA Bùi Văn Quang: Phó Ban QLDA
Create Your Free Infographic!