Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 double click to change this title text! Hahmota muutoksen tarve Muotoile tavoitteet - Kuvaile ihanteellinen prosessi ja sen lopputulokset- arvioi, kuinka nykyinen toiminta tai prosessi eroaa määrittelemästäsi ihanteesta- miten valitsemiasi kehittämisen kohteita pitäisi parantaa, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle ihanteellista prosessia?- kuinka paljon pitää parantaa, mitä parannetaan, miten parannusta mitataan? Valitse keinot - minkälaisilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa tavoitteet?- kerää tietoa toimenpiteisiin liittyen: mitä resursseja tarvitaan, ovatko valitsemasi toimenpiteet realistista toteuttaa työpaikallasi- kun olet valinnut toimenpiteet, suunnittele ja sovi, missä järjestyksessä asiat tehdään ja kuka tekee? Kokoa kehittämistiimi double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. Esitä muutosta esimiehellesi - esitä idea- perustele, miksi muutosta tarvitaan- esitä toteutettavissa olevat keinot, joilla muutostarpeeseen voidaan työpaikallanne vastata- kerro, ketä muutos koskee- mitä resursseja muutos tulisi vaatimaan- mitä hyötyä muutoksesta tulee olemaan ja mitä riskejä muutokseen voi sisältyä Suunnitelkaa muutos - tarkentakaa muutoksen kohde ja tavoitteet- päättäkää seurannasta ja valitkaa mittarit- toimenpiteet ja niiden aikataulu - viestintäsuunnitelma Tiedottakaa muutoksesta henkilökunnalle - motivoikaa henkilökunta muutokseen; miksi muutosta tarvitaan ja mitkä ovat yhteiset tavoitteet; mitä henkilökunta hyötyy muutoksesta- jakakaa tehtävät, vastuut ja aikataulu- varmistakaa, että kaikki ovat ymmärtäneet, mistä on kyse Laatikaa toimintaohjeet Kun johto on hyväksynyt ehdotuksen - laatikaa suunnitelman pohjalta toimintaohjeet - määritelkää tehtävät ja vastuut - mitä ongelmia tai kehittämisen kohteita löytyy nykyisestä tavasta toimia?- onko työpaikallasi prosesseja tai toimintoja, jotka voisi tehdä paremmin?- mitkä ovat tärkeimmät kehittämisen kohteet? Kokeilkaa uutta toimintatapaa - työpari ryhmittelee potilaat lääkärin vastuulle, hoitajavastuulle ja omahoitoon- ohjaa potilaat omahoidon koulutuksiin- siirtää omahoidon koulutuksessa käyneet ja ajokortin suorittaneet potilaat omahoitoon- seuraa omahoidon toteutumista - Kehittämistiimi tukee työpariamuutoksessa ja seuraa muutoksen toteutumista- tiedonkeruu; muutosten dokumentointi, tulostiedon kerääminen Arvioikaa muutosta ja uusia toimintatapoja - arvioi kerättyjen tietojen pohjalta muutosprosessia ja lopputulosta- tarvitseeko prosessia muuttaa? Tee tarvittavat muutokset Toteuta muutos - kun olet varma, että toimenpiteet toimivat, aloita muutoksen läpi vieminen koko organisaation tasolla- jatka tiedon keruuta ja luo järjestelmä, jolla saadaan jatkuvasti kerättyä tietoa
Create Your Free Infographic!