Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Ciencias e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias sociais Internacional -Lingua Castelá e Literatura-Lingua Galega e Literatura -Lingua Estranxeira-Ciencias para o mundo contemporáneo-Filosofía e Cidadanía -Educación Física -Relixión /Atención educativa 1-Matemáticas I - Física e química - Bioloxía e xeoloxía + Debuxo técnico  2-Matemáticas I - Física e química - Bioloxía e xeoloxía + Tecnoloxía Industrial  3-Matemáticas I + Física e química - Debuxo técnico I + Tecnoloxía Industrial  Materias Comúns Opcions de Bacharelato 1-Historia do mundo contemporáneo - Matemáticas aplicadas ás CCSS - Economía 2-Historia do mundo contemporáneo - Latín - Grego IES Do Castro 4-Matemáticas I - Física e química - Bioloxía e xeoloxía 5-Matemáticas I - Física e química - Debuxo técnico 6-Matemáticas I - Física e química - Tecnoloxía Industrial ELECCIÓN DUNHA OPTATIVA:-Francés - 2ª Lingua estranxeira-Música. Expresión vocal-Tecnoloxías da información e comunicación ELECCIÓN DUNHA OPTATIVA:-Francés - 2ª Lingua estranxeira-Música. Expresión vocal-Tecnoloxías da información e comunicación -Lingua galega e literatura I-Educación Física-Lingua castelá e literatura I-Filosofía e cidadanía + Antropoloxía -Lingua estranxeira I: Inglés ou Francés Modalidade:Ciencias e tecnoloxía Modalidade:Humanidades e Ciencias Sociais -Matemáticas I -Física e química -Ciencias para o mundo contemporáneo Itinerario 1: Ciencias Itinerario 2: Tecnoloxía Itinerario 3: Ciencias Sociais Materias Comúns -Bioloxía e xeoloxía Elixe unha materia:-Debuxo técnico I-Tecnoloxía industrial I -Historia do mundo contemporáneo-Matemáticas aplicadas ás CCSS I -Economía-Ciencias para o mundo contemporáneo
Create Your Free Infographic!