Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Transmissi de cultura formació -Transmissió de cultura / formació -Adaptació social FUNCIONS PRINCIPALS FUNCIONS PRINCIPALS Grups Persones Entitats Institucions CentresEducatius SISTEMA EDUCATIU SISTEMA SOCIO-CULTURAL ENTORN Mitjans comunicació Entitats Famílies Institucions Educació Primària (3-12 anys) Educació Terciària -No Obligatòria-(Batxillerat, Universitat, CF) Educació Secundària (12-16 anys) Decisions Curriculars PEC -Com es determina qué s'ensenya?- -Projecte Educatiu de Centre- Intencionseducatives Bases psico-pedagògiques -Promoure persones(model de persona ieducació) -Model d'aprenentage CONSTRUCTIVISME -Democratitzar l'accésa la cultura -Aprenentatges significatius -Contextualitzaciódels aprenentatges Formació dels alumnes Integral Funcional Diversitat Autonomia Avaluació Pedagògica Formulaciód'objectius Tretsd'identitat Estructura Agents PAS Alumnes Famílies -Actualitzar cultura escolar -Actualitzar cultura escolar Marc Legal + Context Reflexa lesmetes que es volen assolir Àmbithumà Àmbitpedagògic Àmbitinstitu-cional Àmbitserveisi admin. Reglamentde Règim Intern Unitats Estructurals ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ ÒRGANS DE COORDINACIÓ P.A.S. SERVEIS unipersonals unipersonals col·legiats col·legiats Director/a Capd'estudis Coord.Pedag. Secretari/a Coord. act. Tutoria Coord.d'etapa CRL CLIC ConsellEscolar Claustre Depar-taments Equipsdocents CAD elabora el PCC EAP USEE Orientador CLIC Coord. Pedag. Director elabora el PCC elaboren el PI EquipDocent Serveiseducatius Recursos Institucionals(Serveis educatius) SEZ CdA SEE CSIRE CREDA CREDV SEEM Context Mediat Immediat Escolar Atenció a laDIVERSITAT Context de l'educació secundària Sistemes, models i estratègies per Judit Jorba Oleart
Create Your Free Infographic!