Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Mga tips kung sakaling magkaroon ng ZOMBIE APOCALYPSE!!! Di natin alam kung baka sakaling magkaroon nga ng Zombie Apocalypse kaya ito ang ilang paghahanda 1 Kumuha ng isang first aid kit Ito dapat ay naglalaman ng mga bagay na maaarimong gamitin kung ika'ynapahamak para maagapan. 2 Ang paraan para mapatay ang isang zombie ay sa pamama-gitan ng pagsira sa utak nito.Dapat ay mayroon kang pangmalapitanat pangmalayuang sandata. 3 Humanap ng kasama Maaaring ito'y iyong kakilala o hindi ang mahalaga ay maymakakatulong ka. Piliin ang mgataong may kakayahan at hindisagabal. Huwag pumunta sa ospital Ito ang hindi mo dapat puntahandahil maaaring dito magmula angmga zombies dahil dito dinadalaang mga di pa nakukumpirmangzombies. Humanap ng sandata Gumawa ng pagtataguan Saran ang mga bintana at pintuanat mga pwedeng pasukan. Mainamna sa isang apartment ka pumuntakung saan maraming tao na makaka-tulong Humanap ng daan palabas Kung ayaw mong manatili ay dapatkang magplano kung paano ka lilipatsa kinalalagayan mo. Piliin ang lugarna maraming pagkukunan ng pagkainat hindi pa tuluyang nasasakop ngmga zombies Magsuot ng damit na komportable Mahihirapan kang tumakas o makipag-laban kung mali ang suot mo. Matibaydapat ito at makakagalaw at makakatakboka ng walang problema. Panatilihing malusog ang katawan Ang pagkakasakit ay magiging sagabalsa pakikipagsapalaran sa kasalukuyangnangyayari kaya mamahinga hangatligtas at huwag gutumin ang sarili. Mamuno sa mga natitirang buhay Kung pumalpak na ang iba ito ang huling pagasaMaari mo itong magawa kung ikaw aymay pinanghahawakan na kailangan ngmga tao ngunit ibibigay mo lang kungsasama sa iyo. Dahil dito ay dadami angmakakatulong sayo. 4 5 6 7 8 9
Create Your Free Infographic!